خرید PDF این نمونه سوال

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال علوم هفتم فصل 2

کاربر گرامی پس از خواندن متن درسنامه به نمونه سوال علوم هفتم فصل 2 پاسخ داده سپس پاسخ نامه آن را از اینجا دنبال کنید.

نمونه سوال علوم هفتم فصل 2

برای جای خالی کلمه مناسب پیشنهاد کنید.

اندازه گیری یک مرحله مهم برای …………….. است.

مقدار ماده ی تشکیل دهنده ی یک جسم را …………….. آن می گویند.

جرم اجسام را با وسیله ای به نام …………….. اندازه گیری می کنند.

نیروی گرانشی که از طرف زمین بر جرم جسم وارد می شود و آن را به طرف زمین می کشد …………….. آن جسم نامیده می شود.

وزن اجسام را با وسیله ای به نام، …………….. اندازه گیری می کنند.

یکای متداول اندازه گیری حجم مایعات ، …………….. و …………….. است.

هر گاه حجم جسمی با جرم ثابت افزایش یابد ، چگالی آن …………….. می یابد.

فضایی که یک جسم اشغال می کند، …………….. آن جسم نامیده می شود.

یکای اصلی اندازه گیری زمان …………….. است.

سانتی متر مربع، یکای اندازه گیری کمیت …………….. است.

پاسخ درست را مشخص کنید. 

1)    چگالی یک ماده چه چیزی را نشان می دهد؟

1)    مقدار فضایی که ماده اشغال می کند.

2)  جرمی از یک ماده در حجم معین

3)    مقدار ماده ی تشکیل دهنده جسم

4)  حجمی از یک ماده در جرم معین

2)  جرم جسمی 80 گرم و حجم آن 32 سانتی متر مکعب است. چگالی آن چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟

1)      2/5

2)    25

3)   250

4 )   2500

3)    چگالی آهن 7800 کیلو گرم بر متر مکعب است. نیم متر مکعب آهن چند گرم است؟

1)    3900

2)  390000

3)  39000

4 )  3900000

4)    اگر چگالی جسمی را دو برابر کنیم اما جرم جسم ثابت باشد،حجم جسم چه تغییری می کند؟

1)    نصف

2) دو برابر

3) چهار برابر

4)  تغییر نمی کند.

5) نام گزینه یکا یا واحد اندازه گیری جرم در دستگاه بین المللی است؟   

1) نیوتن

2) کیلو گرم

3) گرم

4) ژول

6) برای اندازه گیری وزن یک سیب کدام وسیله مناسب تر است؟         

1) نیروسنج

2) ترازوی دوکفه ای

3) ترازوی سه اهرمی

4) ترازوی دقیق آزمایشگاه

7) رضا با خط کش خود طول کتابش را با دقت اندازه گرفت کدام اندازه ، روش رضا را درست نشان می دهد؟   

1) 23

2)  23/4

3) 23/42

4) 23/423

8) مکعبی 2/28متر مکعب حجم دارد اگر از آب پر شود حجم آب درون آن چند لیتر است؟  

1) 2280

2) 22800

3) 228000

4) 2280000

9) می دانیم چگالی آهن 7/8 گرم بر سانتی متر مکعب است احمد کلید آهنی خود را درون یک استوانه مدرج که 10 سی سی آب داشت قرار داد و حجم جدید استوانه 10/56 سی سی شدجرم کلید احمد چقدر بوده است؟

1) 2.2

2) 4/37

3) 7/8

4) 15/6

10) فاصله ی بین خانه رضا و مدرسه او 1293متر است این فاصله چند کیلو متر است؟      

1) 12.93

2) 1.293

3) 129.3

4) 0.1293

11) چگالی فلز اسمیوم 22500کیلو گرم بر متر مکعب است جرم مکعبی از این ماده به ابعاد 1 سانتی متر مکعب چند گرم است؟      

1) 22.5

2) 44.5

3) 4.45

4) 2.25

12) یک لیوان آزمایشگاه بر اثر ضربه به دوقسمت نا مساوی تبدیل شده است کدام گزینه در باره چگالی قطعه ی کوچکتر درست است؟          

1) چگالی آن کم شده است.

2) چگالی آن زیاد شده است.

3) چگالی آن فرقی نکرده است.

4) چگالی قطعه کوچک از قطعه بزرگ تر کمتر است.

13) چگالی یک فلز خالص 6/4 گرم بر سانتی متر مکعب است.

اگر 128گرم از این ماده را داشته باشیم حجم آن چند سانتی متر مکعب خواهد بود؟         

1) 6/4

2) 12/8

3) 20

4) 10

14) دو جسم a و b با هم متفاوت هستند اما بر روی ترازویی قرار دارند که ترازو در حا تعادل است کدام کمیت آن ها حتما با هم فرق دارد؟     

1) دما

2) چگالی

3) وزن

4) حجم

15) فروشنده ای فقط وزنه های 50 گرمی در اختیار دارد ،کدام گزینه می تواند حاصل اندازگیری او باشد؟        

1) 780 گرم

2) 4/2 کیلو گرم

3) 620 گرم

4) 955 گرم

16) کدام کمیت جزء واحد های اصلی در دستگاه بین المللی نیست؟         

1) جرم

2) طول

3) زمان

4) حجم

17) چهار شمش طلا داریم که ابعاد آن ها کاملا یکسان است اما دما های آن ها متفاوت است کدام قطعه سنگین تر است؟   

1) سرد تر

2) گرم تر

3) قطع با دمای معتدل

4) با هم برابراند و دما نقشی ندارد

18) یک ساعت و یک دقیقه و 5 ثانیه چند ثانیه است؟

1)  3665

2) 3605

3) 3725

4) 3606

19) مکعبی داریم به جرم 2 کیلو گرم و حجم 8000 سانتی متر مکعب ، چگالی این مکعب چقدر است؟ 

1) 4 گرم بر سانتی متر مکعب

2) 0.25 گرم بر سانتی متر مکعب

3) 0.25 کیلوگرم بر سانتی متر مکعب

4) 4کیلوگرم بر متر مکعب

20) در صورت یکسان بودن حجم هر یک از مواد زیر ، کدام ی