امتحان نیم سال اول علوم هفتم + پاسخ نامه

این برگه (امتحان نیم سال اول علوم هفتم + جواب)  بر مبنای اهداف کتاب درسی بر اساس جدول امتحانات نیم سال اول تهیه و در اختیار داوطلبان قرار گرفته است.

امتحان نیم سال اول علوم هفتم

می دانیم نمونه سوالات و حل آن ها، نقش بسیار زیادی در آموزش و تحلیل آموخته های کاربران گرامی دارد.

معمولا طرح سوالات امتحانی استاندارد مطابق با اهداف کتاب درسی و بر مبنای قوانین طراحی سوالات امتحانی، سبب آماده سازی  دانش آموزان جهت شرکت در امتحانات می شود.

در این نمونه سوال از انواع سوالات کامل کردنی ، درست نادرست ، تست چهار گزینه ای ، تشریحی ، مقایسه ای ، تصاویر ، تفسیر کنید و … استفاده شده است.

نمونه سوال نوبت اول علوم هفتم با جواب

نام محصول: نمونه سوال امتحان نیم سال اول علوم هفتم + پاسخ نامه فصل های 1.2.3.4.5.6.7

حجم : 1.5 مگابایت

تعداد صفحه : 5

تعداد سوال : 22

خرید فایل PDF نمونه سوال به همراه پاسخ نامه

۱,۶۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

1) جملات زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید. (1 نمره)

آزاد ، تحت فشار، آبشار، آبخوان ، مولکول ، اتم ، وزن ، چگالی

a) در آبخوان های …………….. یک الیه نفوذپذیر بین دو الیه نفوذ ناپذیر قرار دارد.

b) وقتی رودخانه در ادامه ی مسیر خود به محلی برسد که بستر آن به طور ناگهانی دچار اختلاف ارتفاع شود ………….. ایجاد می شود.

c) از مجموعه ی ذرات کوچکی مانند الکترون ، پروتون و نوترون …………. به وجود می آید.

d) چوب پنبه روی آب شناور می ماند چون ………… کم تر ی نسبت به آب دارد.

2) جمله درست را با علامت (√) و نادرست را (×)  مشخص کنید و جملات نادرست را با کمترین تغییردرست کنید. (2 نمره)

a) سیمان را به طور مستقیم از طبیعت به دست می آورند. (  )
……………………………………………………………………………………………….
b) بزرگ ترین در یاچه ی جهان »در یاچه ی خزر« است. (  )
……………………………………………………………………………………………….
c) سرعت حرکت آبهای ز یرزمینی در رسوبات دانه ر یز بسیار کم است. (  )
……………………………………………………………………………………………….
d) موفقیت و پیشرفت سر یع علم نتیجه ی فعالیت مشترک همه ی دانشمندان با یکدیگر است. (  )
……………………………………………………………………………………………….

3) گزینه درست را انتخاب کنید. (2 نمره)

a) برای نشان دادن درستی یا نادرستی فرضیه باید آن را…………….. کرد.

الف) اثبات   ⃞

ب) آزمایش   ⃞

ج)  مشاهده   ⃞

د) سوال  ⃞

b) واحد اندازه گیری جرم و وزن به ترتیب کدام است؟

الف) نیرو،گرم  ⃞

ب) نیوتن،گرم  ⃞

ج) کیلوگرم،متر   ⃞

د) کیلوگرم،نیوتن  ⃞

c) سطح براق و رسانایی از ویژگی کدام مواد زیر است؟