چگونگی تاسیس و فعالیت های انجمن علوم

انجمن علوم : بر اساس مصوبه سیصد و شصت و نهمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی  مورخ 1374/11/17 ، شورای بررسی انجمن های علمی و آموزشی معلمان ، در تاریخ 1382/6/26 موضوع تشکیل انجمن علمی و آموزشی معلمان علوم تجربی استان قم مورد بررسی قرار گرفت و با تاسیس این انجمن موافقت شد.

هیئت موسسین انجمن با تدوین اساسنامه و با اعلام موجودیت و برگزاری مجمع عمومی در تاریخ 12/25/ 1383 مراحل قانونی خود را طی کرد.

در ادامه با برگزاری انتخابات اعضای اصلی شورای اجرایی انجمن علوم انتخاب شدند و در تاریخ 1384/3/29 کلیه مراحل قانونی انجمن در دفتر اسناد رسمی استان قم به شماره ثبت 486 به ثبت رسید.

سپس  آگهی مدیران اجرایی انجمن در روزنامه رسمی به شماره 10529 به تاریخ 1384/3/31 انتشار یافت.

اهداف انجمن علوم:

انجمن علوم موسسه ای  غیر سیاسی و علمی آموزشی و پژوهشی است و در ارتباط با آموزش علوم تجربی در سطح ملی و منطقه ای فعالیت دارد.

اساسنامه انجمن از تاریخ تصویب نامحدود و ملزم به قوانین جمهوری اسلامی است.

آخرین تغییرات :

گواهی تاسیس انجمن علوم

آخرین مجمع عمومی انجمن علوم تجربی مورخ 1396/10/3 برگزار و اعضای جدید شورا اجرایی انتخاب شدند و آگهی تغییرات آن در روزنامه رسمی 1396/10/23 اعلام شده است.

 • آقای مجید فرح آبادی رئیس شورای اجرایی و مسئول کمیته تحقیق و پژوهش
 • آقای حبیب الله میری دبیر شورای اجرایی انجمن
 • سرکار خانم مریم نوریان رئیس کمیته انتشارات
 • سرکار خانم اقدس نیکوروش : رئیس کمیته نقد و بررسی کتب درسی
 • سرکار خانم صدیقه زاهدی رئیس کمیته پذیرش و روابط عمومی
 • جناب آقای محمد جواد اسدی رئیس کمیته گردهمایی های علمی

فعالیت های انجمن :

انجمن از بدو تاسیس فعالیت های زیر را جهت ارتقای آموزشی معلمان و دانش آموزان داشته است.

 • برگزاری گارگاه های آموزشی ،فیزیک ، شیمی ، زیست شناسی
 • برگزاری کارگاه آموزش فناوری اطلاعات
 • گارکاه تولید محتوای آموزشی
 • برگزاری مسابقات کتاب خوانی و آزمون آنلاین معلمان
 • برگزاری آزمونهای هماهنگ دانش آموزی ویژه دوره راهنمایی و اول متوسطه
 • انتشار خبرنامه جهت اعضا
 • تولید محتوا های آموزشی برخط جهت دانش آموزان و معلمان