خرید PDF این درسنامه

۱,۳۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

علوم نهم فصل 15: با هم زیستن

علوم نهم فصل 15: با هم زیستن، در این برگه سعی شده است با توجه به گوناگونی جانداران متناسب با نیاز دانش آموزان مطالب گردآودی شود.

کاربران گرامی، لازم است پس از مطالعه این برگه، سوالات این فصل را به دقت پاسخ دهید

و با بررسی پاسخنامه آن، آموخته های خود را تحلیل کنید تا عمق یادگیری شما گسترش یابد.

محیط زندگی جانداران از (عوامل زنده) جانداران دیگر (و عوامل غیر زنده ) مانند آب، هوا، دما تشکیل شده است که بر هم تأثیر می گذارند.

عوامل زنده و غیر زندهٔ محیط و تأثیرهایی که برهم می گذارند،

سیستمی به نام بوم سازگان می سازند.

علوم نهم فصل 15: با هم زیستن بوم سازگان

انواع متفاوتی از بوم سازگان های خشکی، آبی و خشکی آبی وجود دارد.صرف نظر از اینکه بوم سازگان از چه نوع و در چه اندازه ای باشد دو فرایند مهمِ انتقال انرژی و چرخهٔ مواد در آن اتفاق می افتد.

انتقال انرژی در زنجیره ها و شبکه های غذایی رخ می دهد.

از تولیدکننده تا مصرف کننده:

هر زنجیره غذایی از تعدادی جاندار تشکیل می شود.

اولین حلقهٔ هر زنجیره غذایی، جانداری است که از مواد معدنی، مواد آلی می سازد.

به چنین جاندارانی تولیدکننده می گویند.

حلقه های بعدی زنجیره های غذایی، جاندارانی اند که این توانایی را ندارند و به آنها مصرف کننده می گویند.علوم نهم فصل 15: با هم زیستن شبکه غذایی

مصرف کنندگان به جانداران تولیدکننده وابسته اند؛ زیرا ماده و انرژی موردنیاز را از آنها بهدست می آورند.

زنجیره های غذایی در یک بوم سازگان، به همدیگر  متصل هستند و شبکهٔ غذایی را تشکیل می دهند.

هرم ماده و انرژی – علوم نهم فصل 15

همهٔ ماده ای که گیاه با استفاده از انرژی خورشید ساخته است، به آخرین مصرف کننده نمی رسد؛ بلکه در هر تَراز مقداری از ماده و انرژی آن کم می شود .

هرم ماده و انرژی

اگر مقدار انرژی و ماده ای را که در زنجیره های غذایی از جانداری به جاندار دیگر منتقل می شود، محاسبه کنیم، معلوم می شود که فقط حدود 10 درصد ماده و انرژی از یک تراز به تراز بعدی منتقل می شود.
کاهش مقدار ماده و انرژی را در بوم سازگان به شکل هرم نشان می دهند.

تجزیه کنندگان:

بعضی مصرف کنندگان در بوم سازگان نقش تجزیه کنندگی دارند.

تجزیه کنندگان، انرژی مورد نیاز خود را از بقایای جانداران دیگر به دست می آورند

انواعی از قارچ ها و باکتری ها