خرید PDF این درسنامه

۱,۳۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

علوم نهم فصل 2 : رفتار اتم ها با یکدیگر

در فصل اول با مواد و نقش آن ها در زندگی آشنا شدیم در این نوشته به درس نامه علوم نهم فصل 2 می پردازیم.

رفتار اتم ها با یکدیگر متفاوت است. بیشتر عنصرها در طبیعت به حالت آزاد (عنصری) یافت نمی شوند؛ بلکه به حالت ترکیب وجود دارند.

آب، شکر، سدیم کلرید، نفت خام، آمونیاک، اتانول، ضد یخ، کات کبود و کلسیم اکسید (آهک) مثال هایی از ترکیب های شیمیایی هستند.

مولکول

ذره های سازنده این ترکیب ها، یون ها یا مولکول ها هستند.

برای مثال:

شکر از مولکول های چند اتمی  ساخته شده است؛در حالی که نمک خوراکی از یون ها تشکیل شده است.

از آنجا که ذره های سازندهٔ این مواد با هم فرق دارند، ویژگی آنها نیز متفاوت است.به عبارت دیگر ویژگی مواد به نوع ذره های سازندهٔ آنها بستگی دارد.

ترکیب یونی علوم نهم فصل  2 :

یون ها، ذره هایی با بار الکتریکی مثبت یا منفی اند.

این ذره ها می توانند در محلول حرکت کنند و سبب برقراری جریان الکتریکی در محلول شوند.

از این رو اگر یک ترکیب یونی مانند پتاسیم پرمنگنات را در آب حل کنیم یون های سازندهٔ آن در سراسر محلول پخش می شوند .

یونیزه شدن نمک طعام

این ها سبب رسانایی جریان الکتریکی می شوند.

ترکیب مولکولی علوم نهم فصل 2 :

مولکول ها، بار الکتریکی ندارند و رسانای جریان الکتریکی نیستند.

اگر ترکیبی را که ذره های سازندهٔ آن مولکول ها هستند، در آب حل کنیم، مولکول ها در سراسر محلول پخش می شوند.

اما محلول به دست آمده، رسانای جریان الکتریکی نیست.

ترکیب شیمیایی علوم نهم فصل 2 :

یک ماده شیمیایی خالص که از دو یا چند عنصر شیمیایی مختلف تشکیل شده است.

این عناصر به وسیلهٔ پیوند شیمیایی به یکدیگر متصل می‌شوند .

این مواد می‌توانند به وسیله واکنش  شیمیایی به مواد ساده تبدیل گردند.

هر ترکیب شیمیایی مختلف، یک ساختمان شیمیایی تعریف شده منحصر به فرد دارد.

هر ترکیب نسبت اتمی یکسانی دارد که اتم‌های آن با چینش مکانی مشخصی به وسیله پیوند شیمیایی آرایش می‌یابند.

انواع ترکیبات شیمیایی علوم نهم فصل 2 :

  1. ترکیبات شیمیایی ممکن است به صورت ترکیب مولکولی باشند  در این صورت مولکول‌ها با پیوند کووالانسی در کنار هم قرار می‌گیرند.
  2. ترکیب شیمیایی ممکن است به صورت نمک باشند و به وسیله پیوند یونی به هم پیوند یابند.
  3. اگر ترکیب تنها شامل فلزات باشد، پیوند بین ذره‌های آن پیوند فلزی می گویند.
  4. اگر ترکیب کمپلکس شیمیایی باش