علوم نهمفهرست کتاب علوم نهم

فهرست کتاب علوم نهم در این صفحه نگارش شده است.

با توجه به این که آموزش هر فصل با فهرست لینک شده است کاربران گرامی می توانند آموزش مربوط به آن فصل را مطالعه کنند.

فصل اوّل …………………………………………مواد و نقش آنها در زندگی
فصل دوم …………………………………………رفتار اتم ها با یکدیگر
فصل سوم …………………………………………به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

فصل چهارم …………………………………………حرکت چیست؟
فصل پنجم …………………………………………نیرو

فصل ششم …………………………………………زمین ساخت ورقه ای
فصل هفتم …………………………………………آثاری از گذشته زمین

فصل هشتم …………………………………………فشار و آثار آن
فصل نهم …………………………………………ماشین ها
فصل دهم …………………………………………نگاهی به فضا

فصل یازدهم …………………………………………گوناگونی جانداران

فصل دوازدهم …………………………………………دنیای گیاهان
فصل سیزدهم …………………………………………جانوران بی مهره
فصل چهاردهم …………………………………………جانوران مهره دار
فصل پانزدهم …………………………………………باهم زیستن

علوم تجربی یکی از یازده حوزه درسی ملی است.

براساس جهت گیری های این برنامه، یادگیری در برنامهٔ علوم تجربی کوشش انسان برای درک واقعیت های خلقت و مسئولانه از طبیعت کشف فعل خداوند تعریف شده است.

به همین جهت شناخت و استفاده به مثابه بخشی از خلقت الهی با هدف تکریم، آبادانی و آموختن از آن برای ایفای نقش سازنده ی و جهانی از ضرورت های علوم تجربی است.

به همین دلیل باید: همه جانبه نگری، رویکرد تلفیقی، تفکر، آگاهی، توانایی ایجاد ارتباط بین آموزه های علمی و زندگی واقعی مورد استفاده قرار گیرد.

به عبارتی در سازماندهی محتوا و آموزش:

کسب علم مفید، سودمند و هدفدار که بتواند انسان هایی مسئولیت پذیر، متفکر و خلاق پرورش دهد، و در ارتقای سطح زندگی فردی، خانوادگی و ملی کاربرد داشته باشد