خرید PDF این درسنامه

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

علوم هشتم فصل 7 : الفبای زیست فناوری

در فصل قبل با مفاهیم هورمون ها آشنا شدیم. در این نوشته به بررسی مفاهیم علوم هشتم فصل 7 می پردازیم.
علوم هشتم فصل 7

DNA و ژنتیک :یکی از جالب ترین رشته های علوم زیستی ، علم ژنتیک است.

این علم اساس شباهت ها وتفاوت ها در افراد را توضیح می دهد.

به مطالعه و بررسی چگونگی به ارث بردن صفات ( وراثت) و علل آن می پردازد.

صفت در علوم هشتم فصل 7 :

ویژگی هایی مانند رنگ مو، رنگ چشم ،قد و… که به بدن فرد مربوط می شود، صفت نام دارد.

صفات موجودات زنده در سه گروه ارثی ، محیطی، ارثی– محیطی قرار می گیرند.

صفات ارثی :

صفاتی که عامل ایجاد کننده آن ها ، از والدین به فرزندان و یا از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.

صفاتی مانند رنگ چشم ، رنگ مو ، رنگ پوست ، چال روی گونه ، گروه خونی ،توانایی لوله کردن زبان و… صفات ارثی هستند.

اثر انگشت با وجود این که یک صفت ارثی است، مخصوص خود فرد است و در تمام عمر تغییر نمی کند .

هیچ دو فردی اثر انگشت یکسان ندارند حتی دو قلوهای همسان  ؛ از این رو پلیس برای شناسایی مجرمان از اثر انگشت آن ها استفاده می کند.

عامل تعیین کننده ی صفات، درون هسته ی سلول قرار دارد در  DNA مولکول   وجود دارد.