خرید PDF این درسنامه

۱,۳۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

فصل 2 علوم هفتم

کاربر گرامی در این نوشته مطالب آموزشی فصل 2 علوم هفتم گردآوری شده است. شما می توانید پس از خواندن درسنامه نمونه سوال این فصل را از اینجا ببینید.

اندازه گیری یکی از مهم ترین مراحل جمع آوری اطلاعات در علوم است.

کمیت: 

هر چیزی که قابل اندازه گیری به صورت عددی باشد ، کمیت نامیده می شود.

کمیت ها به دو دسته تقسیم می شوند:

در فصل 2 علوم هفتم می خوانیم:

کمیت های اصلی :

آن دسته از کمیت هایی که یکاهای آن ها به طور مستقل تعریف شده باشند،کمیت­ های اصلی نامیده می شوند و عبارتند از: طول ، جرم ،زمان ، جریان الکتریکی و دما
کمیت های فرعی :

کمیت هایی که یکای آن ها به طور مستقل تعریف نشده است و به کمک یکاهای اصلی تعریف می شوند ، فرعی نامیده می شوند . مانند متر مربع ، متر مکعب،..

یکا های اصلی در فصل 2 علوم هفتم :

در جدول زیر یکا های کمیت های اصلی معرفی شده اند. بقیه ی یکاها فرعی هستند.

طول:

در سیستم استاندارد جهانی (SI) برای اندازه گیری طول اجسام اندازه مشخصی بر روی میله های خاصی معین کرده اند و از آن به عنوان مقیاس اندازه گیری طول استفاده می کنند. این مقیاسیک متر ” نامیده می شود.
علاوه بر متر، یکاهای دیگری نیز برای اندازه گیری طول وجود دارد.

برای طول های کوچک از یکاهای میلی متر، سانتی متر و دسیمتر و برای اندازه گیری طول های بزرگ از یکای کیلومتر استفاده می شود.

وزن: وسیله ی اندازه گیری نیروی وزن ، نیروسنج است. در داخل نیروسنج فنری وجود دارد که می تواند کشیده شود. مقدار کشیدگی فنر داخل نیروسنج به اندازه ی نیرویی بستگی دارد که به نیروسنج وارد شده است.

کمیت
طول
جرم
زمان
دما
جریان الکتریکی
نام یکا
متر
کیلو گرم
ثانیه
کلوین
آمپر
نماد یکا
m
kg
s