نتایج آزمون اینترنتی پایه نهم انجمن علمی و آموزشی معلمان علوم تجربی

 نتایج آزمون اینترنتی پایه نهم

نفرات برتر آزمون شماره یک هماهنگ کشوری انجمن 9 آذر 97

نام و نام خانوادگی

نام مدرسه

 رتبه

محمد عیسی کلانتری
دانش1
امیر حسین قادریعلامه مجلسی2
زهرا ایزدیفرزانگان3

مشاهده کارنامه آزمون و تحلیل آن

نفرات برتر آزمون آزمون شماره چهار 21 اردیبهشت ماه 1397

نام و نام خانوادگی

نام مدرسه

 رتبه

آتنا مشهدی
فرزانگان1
آرین فرهناکمیری2
ریحانه قاسمیفرزانگان3

مشاهده کارنامه آزمون و تحلیل آن

نفرات برتر آزمون آزمون شماره دو 18 اسفند ماه 1396

نام و نام خانوادگی

نام مدرسه

 رتبه

آرین فرهناک
میری1
آتنا مشهدیفرزانگان2
هدیه آقا محمدیشهیده قضایی3

مشاهده کارنامه آزمون و تحلیل آن

نفرات برتر آزمون آزمون شماره دو 6 بهمن ماه 1396

نام و نام خانوادگی

نام مدرسه

 رتبه

سیده فاطمه  موسویاستعداد های درخشان فرزانگان1
زینب حق پرست نمونه دولتی شهیده قضایی2
آرین فرحناکمیری3

مشاهده کارنامه آزمون و تحلیل آن

نفرات برتر آزمون آزمون شماره یک 24 آذر ماه 1396

نام و نام خانوادگی

نام مدرسه

 رتبه

سحر فهیمی
نمونه دولتی شهیده زهرا قضایی1
آرین فرحناکمیری2
آتنا مشهدیفرزانگان3

مطابق شیوه نامه آزمون:

1) نتایج آزمون اینترنتی پایه نهم هماهنگ کشوری 72 ساعت پس از زمان برگزاری آزمون ها بر روی سایت انجمن قرار گرفته است.

2)  برای هر داوطلب کارنامه اختصاصی ، پاسخنامه خود داوطلب ، سوالات و پاسخنامه درست سوالات  صادر شده است.

3) با توجه به متفاوت بودن نوع آموزش و وجود مدارس برخوردار نفرات برتر در سه گروه زیر اعلام شده است.

·  مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی

· مدارس دولتی و شاهد

· مدارس غیر دولتی

چنانچه نفرات برتر یک گروه از میانگین کل داوطلبان شرکت کننده کم تر باشد از نفر برگزیده ازسایر گروه ها انتخاب شده است.

3) برای نفرات برتر آزمون جایزه در نظر گرفته شده است.

اسامی نفرات برتر نتایج آزمون اینترنتی پایه نهم پس از اعلام نتایج بر روی سایت قرار می گیرد .

جوایز آزمون ها متناسب با رتبه ی داوطلب 10 روز پس از اعلام نتایج به مدارس داوطلبان ارسال خواهد شد .
جوایز داوطلبان خارج از استان :

از طریق پست ارسال خواهد شد که متناسب با مکان زندگی داوطلب  زمان آن چند روز طولانی تر خواهد شد.

انجمن علمی و آموزشی معلمان علوم تجربی