نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 1 با پاسخ

کاربران گرامی : لازم است قبل از بررسی نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل 1 با پاسخ نامه، اطلاعات کافی تجربه و تفکر داشته باشند.

کاربران گرامی در این فصل، با نقش تجربه و تفکر، مهارت های علوم و روش علمی در تولید علم آشنا می شوند تا بتوانند در مواجهه با مسائل زندگی روزمره آنها را به کار ببندند.

قبل از بررسی سوالات لازم است با نقشه مفهومی فصل و طرح کلی مفاهیم و اهداف آن آشنا شویم.

نقشهٴ مفهومی

نمونه سوال تشریحی علوم هفتم فصل1 با پاسخ

همچنین  بهتر است اهداف آموزشی این فصل را هم در نظر داشته باشیم:

کاربران گرامی در این فصل باید :

1- از برخی موفقیت ها و نوآوری های متخصصان ایرانی گزارش تهیه کند و نقش تجربه و تفکر در تولید آنها را درک کند.

٢- نمونه هایی از نقش علوم تجربی در ابعاد مختلف زندگی بشر را بشمرد.

٣- مهارت های یادگیری علوم را در موقعیت های مناسب به کار گیرد.

۴- سیر تاریخی برخی فناوری های مرتبط با علوم تجربی و نقش آنها را در زندگی بیان کند.

۵- نیازهای امروز جامعه و نقش علوم تجربی در تبدیل آنها به فناوری را شناسایی کند و در این زمینه راهکارهایی پیشنهاد دهد.

۶- در برخورد با مسائل، روش علمی را برای بررسی آنها و ارائه راه حل به کار گیرد.

لازم است پس از تهیه این نمونه سوال ابتدا به سوالات پاسخ بدهید.

سپس پاسخ خود را با پاسخنامه ، مقایسه کنید تا