خرید PDF این نمونه سوال

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

 نمونه سوال علوم نهم فصل 12

در این برگه با نمونه سوال علوم نهم فصل 12 آشنا می شوید.

انجمن سعی کرده است پس از گردآوری درسنامه علوم نهم فصل 12 : گیاهان

شما را با نمونه سوالات این فصل آشنا کرده به نقاط ضعف و قوت خود آشنا شوید و آموزش خود را بهبود ببخشید.

پاسخنامه این نمونه سوال را می توانید از اینجا ببینید.

پاسخنامه نمونه سوال علوم نهم فصل 12

 نمونه سوال علوم نهم فصل 12

1) دم اسب ها جزو کدام گروه از گیاهان هستند؟

1) خزه ها

2) سرخس ها

3) مخروط داران

4) گل دار

2) «گل قاصد» در تقسیم بندی ارسطو در کدام گروه قرار دارد؟

1) درخت

2) درختچه

3) بوته

4) چند ساله

3) تعداد نسبی کدام یک از گیاهان زیر بر روی زمین زیاد تر است؟

1) گل دار

2) مخروط دار

3) سرخس ها

4) خزه ها

4) کدام یک از گیاهان زیر ریشه , ساقه و برگ دارند اما گل ندارند؟

1) نهان دانه

2) بازدانه

3) خزه ها

4) سرخس ها

5) کدامیک از گیاهان زیر از درجه ی پیشرفتگی بیشتری برخور دار است؟

1) خزه

2) دم اسب

3) کاج

4) سیب زمینی

6) دانه ی کدام گیاه در درون میوه پنهان نیست؟

1) کاج

2) بادام

3) گندم

4) لوبیا

7) کدام گزینه مربوط به گیاه تک لپه است؟

1) رگ برگ منشعب

2) ریشه ی راست

3) گل پنج قسمتی

4) نداشتن دم برگ

8) وظیفه ی تارهای مو مانند نوک ریشه ها چیست ؟

1) نگه داری گیاه در خاک

2) جذب آب و املاح معدنی

3) ذخیره ی مواد غذایی

4) رشد ریشه

9) ریشه ی کدام یک از گیاهان زیر محل نگهداری مواد غذایی است؟

1) پیاز

2) سیب زمینی

3) چغندر

4) سیر

10) کدام گیاه دارای ساقه ی زیر زمینی است؟

1) پیاز

2) تربچه

3) چغندر

4) هویج

11) حلقه های سالانه ساقه ی بریده شده تنه ی درخت از رشد چه قسمتی به وجود می آید؟

1) آوند چوبی

2) آوند آبکشی

3) مغز ساقه

4) رشد پوست

12) برگ کدام گیاه به وسیله ی غلافی به ساقه اتصال دارد؟

1) نهان دانه ها

2) گل دار

3) تک لپه

4) دو لپه

13) سلول های لوبیایی شکلِ سطح زیرین برگ که دارای سبزینه است, چه نام دارد؟

1) سلول های سبزینه دار

2) نگهبان روزنه

3) روزنه

4) پوسته ی زیرین

14) رنگ نارنجی که در فصل پاییز در بعضی از برگ های درختان ظاهر می شود, مربوط به کدام ماده است؟

1) کلروفیل

2) گزانتوفیل

3) کاروتن

4) سیانین

15) گلبرگ کدام گیاه متصل به هم است؟

1) گل سرخ

2) شقایق

3) آفتاب گردان

4) اطلسی

16) وظیفه غذا سازی در کدام گیاه به عهده ساقه است ؟

1) نیشکر

2) شلغم

3) کاکتوس

4) هویج

17) کدام گزینه در باره ریشه درست است ؟

1) داشتن تنفس سلولی

2) تمام ریشه ها در خاک اند

3) فقط مسئول جذب آب و املاح اند

4) فاقد رشد قطری اند

18) ساختمان بدن کدام گیاه پیشرفته و کامل تر است؟

1) کاکتوس

2) نخل

3) کاج

4) پیاز خوراکی

19) رشد عرضی ساقه توسط کدام بخش ساقه صورت می گیرد؟

1) مغز ساقه

2) آوند چوبی

3) آوند آبکشی

4) مریستم دایره محیطیه

20)  کدام یک از اندام های زایای گیاه محسوب می شود؟

1) ریشه

2) ساقه

3) برگ

4) میوه

نمونه سوال علوم نهم فصل 12