خرید PDF این نمونه سوال

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال علوم نهم فصل 13

در این برگه با نمونه سوال علوم نهم فصل 13 آشنا می شوید.

انجمن سعی کرده است پس از گردآوری درسنامه علوم نهم فصل 13:جانوران بی مهره

شما را با نمونه سوالات این فصل آشنا کرده به نقاط ضعف و قوت خود آشنا شوید و آموزش خود را بهبود ببخشید.

پاسخنامه این نمونه سوال را می توانید از اینجا ببینید.

نمونه سوال علوم نهم فصل 13

نمونه سوال علوم نهم فصل 13 جانوران بی مهره

نمونه سوال علوم نهم فصل 13

برای هر سوال گزینه مناسب را انتخاب کنید . 

1) کدام یک از کرم های زیر نسبت به بقیه ساختمان بدن کاملتری دارد؟

1)آسکاریس

2)کرم کدوی سگ

3)کرم خاکی

4)کرمک

2) نوزاد این کرم در خاک زندگی می کند و با سوراخ کردن پوست پای برهنه وارد رگ خونی می شود؟         

1)قلابدار

2) آسکاریس

3)کدوی گاوی

4)کرمک

3) کدام جانور از نظر ساختمان بدن نسبت به بقیه پیشرفته تر است ؟   

1)کرم پهن

2) اسفنج

3) عروس دریایی

4)کرم آسکاریس

4) اگر با جانور جدیدی روبرو شویم ، با کمک کدام گزینه زیستگاه آنرا تعیین می کنیم ؟     

1) پوست ـ وسیله حرکتی

2)نوع رفتار

3) نوع تنفس

4) پوست

5) مستقیم ترین دستگاه تنفسی مربوط به کدام جاندار زیر می باشد ؟    

1) ملخ

2) گوسفند

3) ماهی

4) کرم خاکی

6) کدامیک از جانداران زیر دستگاه تولید مثل و دفع ندارند ؟ 

1)  توتیا

2) دافنی

3) کنه

4) هزارپا

7) بدن کدام جانور از سلّول مشابه ساخته شده است ؟         

1)هیدر

2) اسفنج

3) شقایق دریایی

4) مرجان

8) کیسه تنان چه نوع تقارنی دارند ؟    

1) پنج شعاعی

2) ندارند

3) دوجانبی

4) شعاعی

9) بدن کدام بندپا سه قسمتی است ؟      

1) دافنی

2) خرچنگ

3) سنجاقک

4) عقرب

10) سلول های بدن کدام جانور مستقیما از اکسیژن هوا استفاده می کنند؟          

1) مورچه

2) کرم خاکی

3) خفاش

4) قورباغه

11) کدام جانور تنفس پوستی دارد؟      

1) مار

2) مار ماهی

3) ملخ

4) کرم خاکی

12) اسکلت کدام جاندار با بقیه فرق دارد؟          

1) مرجان

2) صدف

3) میگو

4) مار

13) کدام جانور زندگی انگلی دارد؟     

1)عقاب

2)مرغ ماهی خوار

3)کفتار

4) پشه ی مالاریا

14) کدام یک از جانوران زیر در سطح آب شناورند؟         

1) خارتنان

2) ماهی ها

3) مرجان ها

4) پلانکتون ها

15) روش تغذیه کدام جانور با بقیه متفاوت است؟ 

1) عنکبوت

2) عقاب

3) روباه

4) پشه

16) حرکت آب در بدن اسفنج چگونه انجام می شود؟         

1) با جابجایی در آب های جاری

2) به کمک سلول های رشته دار

3) به کمک سوراخ سطح بدن

4) به کمک سلول های گوارشی

17) کدام جاندار کیسه دار نیست؟       

1) هیدر

2) مرجان

3) شقایق

4) توتیا

18) پلاناریا از کدام گروه جانداران است؟          

1) کرم پهن

2) کرم حلقوی

3) شکم پایان

4 کرم لوله ای

19) کدام کرم دستگاه گوارش ندارد؟    

1) آسکاریس

2) کرم خاکی

3) کرم کدو

4) کرمک

20) کدام آلودگی انگلی خطر بیش تری دارد؟      

1) آسکاریس

2) کرم کدوی گاوی

3) هیداتیک

4) کرمک

21) کدام کرم انگلی فقط یک میزبان دارد؟         

1) آسکاریس

2) کرم کدو

3) پلاناریا

4) هیداتیک

22) کدام ویژگی مربوط به عنکبوتیان است؟      

1) 4 جفت پای حرکنی و بدنی دوقسمتی

2)  بدنی سه قسمتی و 8 پا

3) یک جفت نیش توخالی و بدنی سه قسمتی

4) تنوع زیاد و نیش سمی

23) کدام جاندار سخت پوست محسوب می شود؟  

1) خرخاکی

2) توتیا

3) سکه شنی

4) صدف دوکفه ای

نمونه سوال علوم نهم فصل 13

خرید PDF این نمونه سوال

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید