خرید PDF این نمونه سوال

۱,۳۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال علوم نهم فصل 14

در این برگه با نمونه سوال علوم نهم فصل 14 آشنا می شوید.

انجمن سعی کرده است پس از گردآوری درسنامه علوم نهم فصل 14:جانوران بی مهره

شما را با نمونه سوالات این فصل آشنا کرده به نقاط ضعف و قوت خود آشنا شوید و آموزش خود را بهبود ببخشید.

پاسخنامه این نمونه سوال را می توانید از اینجا ببینید.

نمونه سوال علوم نهم فصل 14 مهره داران

گزینه درست را را در نمونه سوال علوم نهم فصل 14 انتخاب کنید.

1)کدام جانور برای تنفس بهتر باید در محیط مرطوب زندگی گند؟

1)قورباغه

2) لاک پشت

3) آفتاب پرست

4) مارمولک

2) فراوان ترین دوزیستان امروزی کدام گروه است؟

1) دوریستان بدون دم

2) وزغ ها

3) قورباغه ها

4) سمندر ها

3) کدام اندام حسی، ماهی استخوانی را در شناخت محیط یاری می دهد و تغییرات فشار را حس می کند؟

1) خط جانبی – مثانه شنا

2) مثانه شنا -خط جانبی

3) خط جانبی-خط جانبی

4) گیرنده بویایی – مثانه شنا

4) کدام ماهی دارای پوشش آبششی است؟

1) لامپری

2) کوسه ماهی

3) ماهی خاویار

4) شیر ماهی

5) نوع تغذیه وزغ های نوزاد و بالغ به ترتیب کدام است؟

1) علف خوار – گوشتخوار

2) گوشتخوار – علف خوار

3) گوشتخوار -همه چیز خوار

4) همه چیز خواز -گوشتخوار

6) تاثیر هموتوکسین مار بیشتر بر روی …… است؟

1) حرکات تنفس

2) بلعیدن

3) گردش خون

اعصاب مرکزی

7) کدام پستاندار کف رو محسوب می شود؟

1) خرس

2) پوزپلنگ

3) شتر مرغ

4) فیل

8) مخ و مخچه کدام جانور پیشرفته تر است؟

1) پنگوئن

2) موش

3) شتر مرغ

4) مارمولک

9 )جانور تخم گذاری که به بچه ی خود شیر می دهد ……است ؟

1) پستاندار

2) پرنده

3) خزنده

4) بی مهره

10) کدام جانور قلب چهر حفره ای دارد؟

1) وزغ

2) کروکودیل

3) سمندر

4) کوسه ماهی

11) وجود استخوان پر حفره از ویژه ی اسکلت کدام جانور است ؟

1) دلفین

2) عقاب

3) خرگوش

4) ماهی کپور

12) قدرت یاد گیری کدام جاندار زیاد تر است؟

1) طوطی

2) دلفین

3) کبوتر

4) مار

13) وجود کیسه های هوایی در بدن پرندگان سبب ……………….. آنها می شود؟

1) افزایش چگالی

2) کاهش سطح اکسیژن قابل جذب

3) افزایش گرمای بدن

4) تامین اکسیژن در ارتفاعات

14) در کدام جاندار دندان نیش رشد بیشتری دارد؟

1) موش

2) گوسفند

3) روباه

4) خرگوش

15) پیچیده ترین دستگاه تنفس در بدن کدام جانور وجود دارد؟

1) اره ماهی

2) دلفین

3) ماهی دهان گرد