خرید PDF این نمونه سوال

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال علوم نهم فصل 2 : رفتار اتم ها با یکدیگر

نمونه سوال علوم نهم فصل 2

کاربر گرامی پس از مطالعه ی دقیق درسنامه این فصل نمونه سوال علوم نهم فصل 2 را با دقت مطالعه کرده گزینه مناسب را انتخاب نمایید.

پس از اتمام پاسخ سوالات به پاسخنانه نمونه سوال علوم نهم فصل 2 مراجعه و پاسخ های خود را تحلیل کنید.

تحلیل هر آرمون اهمیت زیادی دارد و عمق یادگیری شما را افزایش می دهد. تاکید می شود پاسخ نامه را بررسی کنید.

1) کدام ماده مولکول های مشخص و جدا از هم دارد؟

1)الماس

2) الکل

3) نمک خوراکی

4) مس

2) برای ساختن ترکیب یونی که دارای 2000 یون منفی کلر است به چند یون مثبت منیزیم نیازمندیم؟

1) 2000

2) 1000

3) 40000

4) 3000

3) کدام ماده الکترولیت نیست؟

1) اتیلن گلیکول

3) نمک طعام محلول

3) سدیم هیدرواکسید

4) محلول مس سولفات

4) با عبور جریان الکتریسته از حالت مذاب یا محلول کدام ماده ، آن ماده تجزیه می شود؟

1) سدیم کلرید

2) مس

3) شکر

4) الکل

5) در شبکه بلوری نمک طعام هر یون کلر با چند یون سدیم احاطه می شود؟

1) 1

2) 2

3) 4

4) 6

6) منشا نیرویی که سبب پیوند کووالانسی می شود کدام است؟

1) الکتریکی

2) مغناطیسی

3) گرانشی

4) هسته ای

7) در مولکول متان بین اتم های کربن و هیدروژن چند الکترون به اشتراک گذاشته شده است؟

1) 2

2) 4

3) 6

4) 8

8) کدام گزینه در مورد نقطه ی ذوب جامد های یونی درست است؟

1) سدیم کلرید < منیزیم اکسید < کلسیم اکسید

2) کلسیم اکسید < منیزیم اکسید < سدیم کلرید

3) سدیم کلرید < کلسیم اکسید < منیزم اکسید

4) کلسیم اکسید < سدیم کلرید < منیزیم اکسید

9) در مولکول کدام یک از موارد زیر هیدروژن وجود ندارد؟

1) آمونیاک

2) اتیلن گلیکول

3) اتانول

4) تفلون

10) بر روی مقداری هیدروژن کلریک ، پودر نامعلومی ریخته ایم.در نتیجه ی این عمل مقداری گاز هیدروژن متصاعد شده است، احتمالا این پودر ………………..است؟

1) گوگرد

2) قلع

3) سدیم کلرید

4) جوش شیرین

11) نقره خالص فلزی براق و نسبتا نرم است که تا اندازه ای سخت تر از طلاست. زمانیکه این فلز پرداخت شود، دارای درخشندگی می‌شود و می‌تواند 95% از نور تابیده به خود را بازتاب نماید. این عنصر در میان کلیه فلزات ، مقام بهترین رسانا در زمینه گرما و الکتریسیته را دارا است و در زمینه قدرت چکش خواری و مفتول شوندگی دارای مرتبه دوم پس از طلا است. چگالی نقره 10.5 برابر آب است، به صورتی که یک متر مکعب از آن دارای وزن 10500 کیلوگرم می‌باشد. نقره در 961 درجه سانتیگراد ذوب شده و در حدود 2200 درجه سانتیگراد می‌جوشد. با توجه به متن کدام جمله درست است؟

1) رسانایی طلا از نقره بیشتر است

2) چکش خواری نقره از طلا بیشتر است

3) در بین فلزات نقره بهترین رسانا است

4) استحکام طلا از نقره بیشتر است

12) از ترکیب سود سوز آور و جوهر شوره چه نمکی حاصل می شود؟

1) نمک طعام

2) کلسیم اکسید

3) سدیم نیترات

4) مس سولفات

13) دو مولکول آب دارای چند اتم اکسیژن است؟

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

14) در مولکول سدیم هیدرواکسید چند اتم وجود دارد؟

1) 3

2) 4

3) 5

4) 6

15) کدام یک باز نیست؟

1) NaOH

2) HOH

3) KOH

4) Ca(OH)2

16) اتم x و یون یک منفی x در کدام دو مورد با هم تفاوت دارند ؟

1) تعداد نوترونها ـ تعداد پروتونها

2) حجم اتم ـ تعداد الکترونها

3) عدد جرمی ـ تعداد الکترونها

4) عدد جرمی ـ حجم اتم

17) به ترکیب رو به رو چند اتم هیدروژن اضافه کنیم تا ظرفیت اتم هایش کامل شود؟ O=C-C-C-C-N

1) 9

2) 10

3) 11

4) 7

18) کدام یک از ترکیب های شیمیایی زیر در آب غیر الکترولیت است ؟

1) الکل

2) آمونیاک

3) جوش شیرین

4) سرکه

19) کدام ترکیب شیمیایی زیر یک پلیمر است ؟

1) آمونیاک

2) اتانول

3) تفلون

4) اتیلن گلیکول

20) در تجزیه الکتریکی آب اگر گاز آزاد شده در اطراف الکترود ها در مجموع 75 میلیمتر مکعب باشد حجم گاز اکسیژن آزاد شده چقدر است؟

1) 25

2) 75

3) 50

4) معلومات کافی نیست

21) کدام یک با یونیزه شدن به یون منفی تبدیل می شود؟

1) Na

2) Al

3) H2

4) O

22) عامل مشترک باز ها و اسید ها به ترتیب از راست به چپ کدام است ؟

1) H-OH

2) OH-H

3) H2O-H

4) H-H2o

23) منظور از پیوند کوالانسی کدام گزینه است؟

1) نیروی جاذبه میان یون ها

2) نیروی بسیار قوی بین اتم ها در مولکول

3) نیروی جاذبه میان یونها با بار ناهم نام

4) نیروی جاذبه بسیار قوی بین مولکول ها

24) چرا آب خالص الکترولیت محسوب نمی شود؟

1) کم بودن غلظت یون های H مثبت وOH منفی

2) رسانای ضعیف بودن

3) همه موارد

4) رقیق بودن آب

25) اگر اتمی یک الکترون از دست بدهد بار الکتریکی ………پیدا می کند و برای خنثی شدن باید یک …………

1) مثبت – الکترون بگیرد

2) منفی – الکترون از دست بدهد

3) منفی –پروتون از دست بدهد

4) مثبت – پروتون بگیرد

26) کدام عامل در سخت و دیر ذوب شدن یک ترکیب یونی تاثیر بیشتری دارد؟

1) تعداد الکترون هایی که هنگام واکنش مبادله می شود

2) تعداد پروتون های هسته ی آنیون

3 تعداد الکترون های اطراف هسته ی کاتیون

4)تعداد یونی که یک یون ناهمنام را احاطه می کند.

27) عنصرهای گروه 2 جدول تناوبی با ……….. دو الکترون به آرایش گاز بی اثر ……….. از خود می رسند.

1) از دست دادن- پیش

2) گرفتن- پیش

3) ازدست دادن- پس

4) گرفتن- پس

28) نسبت تعداد اتم های کربن به اکسیژن در ترکیب زیر کدام است؟

COCHCOOH

1) 2/3

2) 1

3) 1/2

4) 4/5

29) در کدام گزینه نوع اتم های سازنده ی مولکول مثل هم هستند؟

1) اتیلن گلیکول و آمونیاک

2) ضد یخ و اتانول

3) تفلون و اتانول

4) نیترژن دی اکسید و آمونیاک

30 ) کدام یک از واژه های زیر از ویژگی های ترکیبات یونی است؟

1) اشتراک الکترون

2) نقطه ی جوش پایین

3) انتقال الکترون

4) نقطه ی ذوب پایین

31) امیر در آزمایشگاه کوچک خود بر روی محلول های بازی (قلیایی) مطالعه و آزمایش می کند . او می خواهد با مواد موجود در آزمایشگاه خود ، یک باز تولید کند ، به نظر شما از ترکیب کدام یک از مواد زیر بر یکدیگر می توان باز (قلیا) تولید کرد؟

1) نافلز + اکسیژن

2) فلز +اکسیزن

3)اکسید های نافلزی + آب

4) اکسید های فلزی + آب

32) کدام ترکیب پلیمر محسوب نمی شود؟

1) اتیلن

2) تفلون

3) نشاسه

4) گلیکوژن

خرید PDF این نمونه سوال

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید