خرید PDF این نمونه سوال

۱,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال علوم نهم فصل 9

کاربر گرامی : در این برگه با نمونه سوال علوم نهم فصل 9 آشنا می شوید .

انجمن سعی کرده است پس از گرد آوری درسنامه علوم نهم فصل 9 :ماشین ها

شما را با نمونه سوالات این فصل آشنا نماید تا شما به نقاط ضعف و قوت خود آشنا شوید و آمورش خود را بهبود ببخشید

در این برگه نیز نمونه سوال علوم نهم فصل 9 آورده شده است.

لازم است ابتدا درسنامه علوم نهم فصل 9 را خوب و بدقت مطالعه کنید.

سپس به سوالات نمونه سوال علوم نهم فصل 9 پاسخ دهید .

پاسخ های نمونه سوال علوم نهم فصل 9 خود را با پاسخنامه این فصل مقایسه کنید.

به تحلیل آزمون خود توجه بیش تری داشته باشید و به آن عمل کنید.

1-در سطح شیبدار شکل مقابل که بدون اصطکاک است کدام گزینه نسبت را درست نشان می دهد؟

نمونه سوال علوم نهم فصل 9 سوال 1

1)M1 = M2

2)M1 = 2M2

3) M1 = 1/4M2

4)M1 = 1/2M2

2- میله ی همگنی به طول 1 متر و به وزن 10 نیوتن را روی پایه ای قرار داده ایم مطابق شکل دو وزنه ی 20 نیوتنی و 40 نیوتنی به میله آویزان است .برای برقراری تعادل میله مقدار وزنه ی w چندنیوتن است ؟نمونه سوال علوم نهم فصل 9 سوال 21) 56

2) 60

3) 116

4) 75

3- در شکل مقابل مقدار نیروی محرک چند نیوتن است ؟(شعاع چرخ 18 و شعاع محور 6 سانتی متر است)

نمونه سوال علوم نهم فصل 9 سوال 41) 100

2) 200

3) 300

4) 400

4- میله ای به جرم 60 کیلو گرم و به طول 5 متر روی زمین و به صورت افقی قرار دارد اگر میله را به طور قائم در آوریم ، حداقل کار انجام شده چند ژول است؟ 

1) 150

2) 300

3) 1500

4) 3000

5- مقدار نیروی مقاوم چقدر باید باشد تا دستگاه به حال تعادل قرار گیرد؟

نمونه سوال علوم نهم فصل 9 سوال 51)8000

2)16000

3)1000

4)5000

6-با توجه به شکل اگر نیروی محرک 400 و نیروی مقاوم 1200 نیوتن باشد بازده دستگاه را محاسبه کنید؟

نمونه سوال علوم نهم فصل 9 سوال 61)0/25

2)0/5

3)0/75

4)1

7-اگر در شکل مقابل بازده قرقره 40 درصد باشد و قطر قرقره را نصف و نیروی مقاوم را 4 برابر کنیم بازده چند درصد خواهد بود ؟

نمونه سوال علوم نهم فصل 9 سوال 71) 20

2) 40

3) 60

4) 80

8- علی می خواهد انتهای یک جعبه را که وزن آن 1200 نیوتن است را به وسیله ی یک دیلم آهنی به طول 160 سانتی متر بلند کند. اگر نیروی را که بر دیلم وارد می کند ، 300 نیوتن باشد ، فاصله ی تکیه گاه تا جعبه چند سانتی متر است ؟ 

1)3/2

2)32

3)128

4) 23

9-مزیت مکانیکی واقعی ماشین : از مزیت ایده آل آن کم تر است با مزیت ایده آل آن برابر است از مزیت مکانیکی ایده آل ان بیش تر است با توجه به بازده همه موارد می تواند درست باشد 

1) از مزیت ایده آل آن کم تر است.

2) با مزیت ایده آل آن برابر است

3) از مزیت مکانیکی ایده آل ان بیش تر است

4) با توجه به بازده همه موارد می تواند درست باشد

10- اگر در ماشینی مزیت مکانیکی کم تر از یک باشد ، کدام یک از رابطه های زیر درست است؟

1) LR=LE

2) E>R

3) E

4) LR>LE

11) مطابق شکل زیر گلوله ای به جرم 800 گرم را به ریسمانی به طول 40 سانتی متر آویزان کرده ایم سپس آن را به نقطه ی الف می کشیم تا با خط افق زاویه ی 60 درجه بسازد در این حالت انرژی پتانسیل گرانشی چند ژول است؟ نمونه سوال علوم نهم فصل 9 سوال 11

1) 1/6

2)  2/5

3) 3/2

4) 16

12- در شکل مقابل برای بالا بردن وزنه ی 300 نیوتنی بر روی سطح شیبدار نیروی محرک 100 نیوتن به کار برده ایم اگر طول سطح شیب دار 6 متر باشد، وقتی جسم به بالای سطح شیب دار می رسد کار نیروی وزن کدام است؟نمونه سوال علوم نهم فصل 9 سوال 12

1) 900

2) 1800

3) 2400

4) 300

13- طول اهرمی 2 متر است با توجه به شکل برای ایجاد تعادل در اهرم مقدار نیروی محرک چند نیوتن است؟ نمونه سوال علوم نهم فصل 9 سوال 13

1) 5

2) 35

3) 50

4) 350

14- جرم هایی مطابق شکل روی قرقره ثابتی قرار می گیرند اما جرم سنگین تر جرم سبک تر را به طرف پایین می کشد اگر جرم سنگین 2 متر پایین تر رود مقدار انرژی پتانسیل چند ژول کاهش می یابد؟نمونه سوال علوم نهم فصل 9 سوال 141) 100

2) 200

3) 400

4) 700

15- در شکل زیر در صورتی که 20 درصد انرژی صرف غلبه بر اصطکاک شود ، مزیت مکانیکی دستگاه کدام گزینه است؟

نمونه سوال علوم نهم فصل 9 سوال 151)3/2

2) 6/4

3) 8

4) 10

16- در شکل زیر در صورتی که 20 درصد انرژی صرف غلبه بر اصطکاک شود ، مزیت مکانیکی دستگاه کدام گزینه است؟

1) 3

2) 6

3) 12

4) 16

17- دانش آموزی به جرم 40 کیلو گرم از پله های ساختمانی به ارتفاع 10 متر در مدت 20 ثانیه بالا می رود. توان این دانش آموز چند کیلو وات است؟

1) 200Kw

2) 200000Kw

3) 0/2Kw

4) 0/02Kw

18- کدام یک از ماشین های زیر از نوع اهرم با بقیه تفاوت دارد؟ 

1) قرقره متحرک

2) قرقره ثابت

3) چرخ دستی

4) در قوطی بازکن

19- در اهرمی به طول L روابط مقابل برقرار است: LE+LR>L و LE>LR 

1) فقط افزایش نیرو

2) فقط افزایش مسافت و سرعت اثر نیرو

3) تغییر جهت نیرو- افزایش نیرو

4) تغییر جهت نیرو- افزایش مسافت و سرعت اثر نیرو

20- با یک قرقره ی ثابت , با فرض اینکه هیچ گونه اصطکاکی وجود ندارد ، با نیرو ی محرک 40 نیوتنی کدام یک از وزنه های زیر را می توان بالا برد؟ 

1) 20

2) 40

3) 60

4) 80

نمونه سوال علوم نهم فصل 9

خرید PDF این نمونه سوال

۱,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید