خرید PDF این نمونه سوال

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال علوم هشتم فصل 1 : مخلوط و جداسازی مواد

کاربر گرامی: لازم است، نمونه سوال علوم هشتم فصل 1 : مخلوط و جداسازی مواد را بررسی و پاسخ های خود را یاداشت کنید. جواب های خود را با پاسخ نامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 1 : مخلوط و جداسازی مواد باهم مقایسه کنید.

تحلیل آزمون را هم فراموش نکنید زیرا به شما در آموختن کمک زیادی می کند.

جملات زیر را با کلمات داده شده کامل کنید

1) ماده ای را در آب ریخته ایم، حین انجام واکنش دمای آب پایین آمد،این واکنش… …است.

2) تبدیل انگور به سرکه توسط استوباکتری یک تغییر … است.

3) سوخت ها دارای انرژی  هستند.

4) یکی از گازهای تشکیل دهنده هوا……..است که در کپسول های آتش نشانی استفاده می شود.

5) هرچه مقدار اکسیژن محیط بیشتر باشد، شعله ی شمع در آن محیط،مدت زمان … روشن می ماند.

6) تصعید نفتالین یک تغییر … است.

7) در واکنش زنگ زدن آهن،زنگ آهن …. به حساب می آید.

پاسخ نامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 1 : مخلوط و جداسازی مواد

گزینه درست را اتتخاب کنید.

1) از بین مخلوط های زیر برای جداسازی کدام یک نمی توان از آب استفاده کرد؟

1) براده آهن و نمک

2) براده آهن و ماسه                 

3) ماسه و گوگرد

4) ماسه و نمک

2)کدام گزینه نادرست دسته بندی شده است؟

1) نفت: مخلوطی از نوع ناهمگن                                             

2) شکر: ماده خالصی از نوع ترکیب

3) هیدروژن: ماده خالصی از نوع عنصر

4) فولاد: ماده ناخالصی از نوع همگن

3) انحلال پذیری شکر 2050 گرم برلیتراست یعنی………..

1) درهر2050 لیترآب یک­ گرم شکرحل می شود.

2) درهر2050 لیترآب 2050 گرم شکرحل می شود.

3) درهرلیترآب یک گرم شکرحل می شود.

4) درهرلیترآب 2050 گرم شکرحل می شود.

4) درمخلوط آب و نمک حلال کدام است ؟

1) آب                     

2) نمک

3) آن که حجم بیشتری دارد.

4) آن که جرم بیشتری دارد.

5) نوع مخلوط ملغمه نقره شبیه کدام یک از گزینه های زیر است؟

1) الکل در جیوه

2) مس در جیوه                

3) نشاسته درآب

4) روغن درآب

6) برای جداسازی مخلوط خاک و شکر ازکدام ویژگی زیراستفاده می شود؟

1) تفاوت جرم

2) تفاوت نقطه جوش

3) انحلال پذیری             

4) تفاوت حالت

7) مخلوط همگنی ازچند مایع دراختیارداریم . برای جداسازی آن ها کدام روش مناسب تراست؟

1) تبخیر

2) تقطیر                   

3) سانتریفیوژ

4) سرریزکردن

8) کدام ماده مخلوط نیست؟

1) نوشابه

2)الکل 50 درصد

3)سرکه

4)آهن اکسید

9) هرکدام از مواد زیر را درآب حل می کنیم از حل شدن کدام یک محلول سیرشده بدست نمی آید؟

1) الکل                

2) شکر

3) نمک

4) نیترات پتاسیم

10)کدام گزینه نادرست است؟

1) هرماده خالصی همگن است.

2) هرمخلوطی محلول نیست.

3) هرمحلولی مخلوط است.

4) هرماده خالصی عنصرنیست.

11) در کدامیک ازگزینه های زیر اساس جداسازی با بقیه متفاوت است؟

1) جداسازی مخلوط نفت وآب

2) جداسازی اجزای نفت         

3) شستن برنج

4) جداسازی اجزای خون

12) درکدامیک از گزینه های زیر اجزای مخلوط به طور یکنواخت پخش شده اند؟

1) دوغ گاز دار

2) خاک رس در آب

3) شیر کاکائو

4) آب و سرکه

13) کدامیک از گزینه های زیر درست است؟

1) تمام محلول ها شفاف هستند.

2) تمام محلول ها دو جز دارند.

3) تمام محلول ها مایع می باشند.

4) تمام محلول ها همگن هستند.

14) سدیم هیدرو کسید «سودسوز آور» یک قلیای قوی می باشند . کاغذ p h دراین ماده به چه رنگی در می آید ؟

1) آبی                              

2) بنفش

3) نارنجی

4) قرمز

15) در آبلیموکدامیک از اسید های زیر وجود دارد؟

1) اسید استیک

2) اسید سولفوریک

3) اسید سیتریک               

4) اسیدکلریدریک

16)کدام گزینه نادرست است؟

1) ph ماده ای برابر 7 است پس خنثی می باشد.

2) ph ماده ای 9 می باشد پس این ماده اسید است.

3) از حل شدن گاز کربن دی اکسید در آب ماده ای ایجاد می شود که خاصیت اسیدی دارد.

4) مایع ظرفشویی یک اسی ضعیف به شمار می رود.

17) با آب و استون هیچ گاه نمی توان محلول سیر شده ساخت وبرای استون انحلال پذیری تعریف نمی شود زیرا :

1) آب و استون به هر نسبتی در هم حل می شوند.

2) قابلیت انحلال آب دراستون بسیار زیاد است.

3) قابلیت انحلال استون در آب بسیار کم است .

4) انحلال آب در استون در دمای بالا کم می شود.

18) اگر دمای آب را کاهش دهیم، انحلال پذیری کدام ماده در آب کمتر می شود؟

1) هیدروژن

2) کربن دی اکسید

3) اکسیژن

4) شکر

19) اگر بخواهیم دسته ای از تر کیب ها بسازیم.کدام گزینه ی زیر به درستی طبقه بندی شده اند؟

1) کربن  –  هیدروژن  –  جیوه

2) نشاسته  –  گوگرد  –  مس

3) شکر  –  متان  –  آب مقطر                          

4) هوا  –  شیر  –  نمک

20) کدام تعریف صحیح ماده ی ناخالص است؟

1) ماده ای که از یک نوع اتم ساخته شده است

2) ماده ای که از آمیختن چندماده تشکیل شده است

3) ماده ای که از آمیختن چند عنصر مشابه ایجاد شده است

4) ماده ای که از مولکول های یکسان تشکیل شده است

 نمونه سوال علوم هشتم فصل 1 : مخلوط و جداسازی مواد

خرید PDF این نمونه سوال

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید