خرید PDF این نمونه سوال

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال علوم هشتم فصل 14 :

کاربر گرامی :

در این برگه با نمونه سوال علوم هشتم فصل 14 آشنا می شوید.

انجمن سعی کرده است پس از گردآوری درسنامه علوم هشتم فصل 14:نور و ویژگی­ های آن

، شما را با نمونه سوال این فصل آشنا کرده تا به نقاط ضعف و قوت خود آشنا شوید.

لازم است ابتدا درسنامه علوم هشتم فصل 14 را خوب و به دقت مطالعه کرده سپس به نمونه سوال پاسخ دهید.

پاسخ های خود را با پاسخنامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 14 مقایسه کنید.

کسوف نمونه سوال علوم هشتم فصل 14

جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

1) نازک ترین باریکه ی نوری که بشود تصور کرد ، ………….. نامیده می شود .

2) در هنگام خورشید گرفتگی …………… در حکم جسم کدر عمل می کند .

3) هرچه سطح بازتاب کننده ی نور درآینه وسیع تر باشد ………….. بیشتر خواهد بود .

4) تصویری که درون آینه دیده می شود و وجود خارجی ندارد ، تصویر …………است .

گزینه ی درست را انتخاب کنید نمونه سوال علوم هشتم فصل 14 :

 1)کدام جسم زیر منیر است ؟

1) ستاره ی صبحگاهی یا شامگاهی

2) آینه تخت

3) چشم گربه

4) آهن داغ که به دمای التهاب رسیده

2) اگر زاویه ی بین پرتو تابش و پرتو بازتابش 80 درجه باشد ، زاویه ی بین پرتو بازتاب و سطح بازتاب کننده چند درجه است ؟

1 )  20

2 )  80

3)  50

4)  40

3) اگر فردی راست دست باشد هنگام نوشتن تکالیف علوم نور لامپ بهتر است از کدام سمت به دفتر او بتابد ؟

1 ) راست

2 ) چپ

3)بالای سر

4)روبه رو

4) اگر جسمی در فاصله ی 7 متری از تصویر خودش در آینه ی تخت باشد ، آینه در چند متری از جسم قرار دارد ؟

1) 7

2) 3/5

3) 14

4) 4

5) یک ساعت عقربه ای ساعت 30: 4را نشان می دهد . اگر آن را کنار یک آینه تخت بگذاریم . تصویر ساعتی که درون آینه به نظر می رسد چه ساعتی را نمایش خواهد داد؟

1) 8:30

2 ) 7:30

3)10

4)2:30

6) هنگامی که پرتویی روی خودش بازتاب می شود …….

1) زاویه ی بازتاب صفر درجه است

2) زاویه ی بین پرتو بازتاب و آینه 90 درجه است .

3) پرتوی تابش بر خط عمود مماس است .

4) هر سه گزینه درست است .

7) در کدام یک از سطوح زیر قوانین بازتاب نور صدق می کند؟

1) آینه

2) صفحه کاغذ

3) سطح آرام آب

4) هرسه

8) در پدیده ی خورشید گرفتگی :

1). ماه و خورشید در دو سوی زمین قرار دارند .

2) زمین و خورشید در یک سوی ماه قرار می گیرند .

3) ماه و زمین در دو سوی خورشید قرار می گیرند .

4) ماه و خورشید در یک سوی زمین قرار می گیرند

9) تصویری که آینه ی محدب از جسم مقابل خود تشکیل می دهد همواره ……….. است .

1) وارونه و مجازی

2) مجازی و کوچک تر

3) وارونه و حقیقی

4) مستقیم و بزرگ تر

10) پرتوهای موازی را به آینه ای می تابانیم . در کدام یک پرتوهای بازتاب همگرا می­شوند ؟

1) آینه ی کوژ

2) آینه ی کاو

3) آینه ی تخت

4) آینه ی کوژ و تخت  .

11) وقتی می توانیم تمام ابعاد یک جسم را مشاهده کنیم که :

1) بهتر نور را از خود عبور دهد.

2) بهتر نور را جذب کند .

3) دارای بازتابش نامنظم باشد .

4) دارای بازتابش منظم باشد .

12) کدام یک از موارد زیر دلیل بر انتشار نور به خط راست است؟

1) از یک گوشه ی ساختمان نمی توان همه ی قسمت های آن را دید .

2) سایه ی یک جسم شبیه خود جسم است .

3) بین سایه و روشنایی در چشمه ی نقطه ای مرز مشخصی وجود دارد .

4) هر سه گزینه درست است .

13) دو شعاع نورانی با زاویه ی تابش یکسان به دو آینه ی مقعر و محرب می تابد ، زاویه ی بازتاب آن ها چگونه است ؟

1) در هر دو آینه بزرگ تر از زاویه ی تابش است .

2) در هر دو آینه کوچک تر از زاویه ی تابش است .

3) در هر دو آینه برابر زاویه ی تابش است .

4) در آینه ی مقعر کوچک تر و در محدب بزرگ تر از زاویه ی تابش است

خرید PDF این نمونه سوال

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید