خرید PDF این نمونه سوال

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال علوم هشتم فصل 15

کاربر گرامی :

در این برگه با نمونه سوال علوم هشتم فصل 15 آشنا می شوید.

انجمن سعی کرده است پس از گردآوری درسنامه علوم هشتم فصل 15: شکست نور

شما را با نمونه سوال و پاسخ نامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 15 آشنا کرده تا به نقاط ضعف و قوت خود آشنا شوید.

پاسخ های خود را با پاسخنامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 15 مقایسه کنید.

نمونه سوال علوم هشتم فصل 15 عدسی ها نمونه سوال علوم هشتم فصل 15

1) اگر همه ی اجزای نوری یکسان بازتابیده شوند , به طوری که وقتی به چشم ما می رسند تمام رنگ ها را داشته باشد در این صورت جسم را به رنگ ……………..می بینیم.

1) سفید

2) سیاه

3) آبی

4) قرمز

2) در ساخت پروژکتورها از کدام ابزار نوری بیشتر استفاده می شود؟        

1) عدسی همگرا

2) عدسی واگرا

3) آینه تخت

4) آینه کوژ

3)  ذره بین یک نوع عدسی ….است.   

1) واگرا

2) همگرا

3) مقعر

4) کاو

4)  کدام یک از وسایل زیر در کوره ی آفتابی مورد استفاده قرار می گیرد؟       

1) آینه تخت

2) عدسی مقعر

3) آینه مقعر

4) آینه کوژ

5) هنگام پاشیده شدن نور سفید توسط منشور , نور کدام رنگ کمتر شکسته می شود؟      

1) بنفش

2) قرمز

3) آبی

4) زرد

6)  درون کاسه یا لیوان کدری که روی میز قرار دارد، سکه ای بیندازید.

یکی ازافراد گروه مطابق شکل الف آنقدر از میز دور شود تا بتواند سکه را درست از لبهٔ کاسه ببیند. سپس از دوست خود بخواهید تا کمی عقب تر برود به طوری که سکهٔ درون کاسه را نبیند اکنون به آرامی درون کاسه آب بریزید تا دوستتان دوباره سکه را ببیند. علت دیده شدن سکه مربوط به چیست؟

1) شکست نور

2) حرکت نور به خط مستقیم

3) شفاف بودن آب

4) نزدیک شدن نور به خط عمود با شگست نور

7)  باریکهٔ نور هنگام ورود از هوا به منشور، طوری شکسته می شود که ………. شود. همچنین هنگام خروج باریکهٔ نور از منشور به هوا، طوری شکسته می شود که از خط عمود دورشود.            

1) به خط عمود نزدیک – از خط عموددور

2) ار خط عمود نزدیک -به خط مستقیم

3) به خط عمود دور- از خط عمود نزدیک

4) عبور مستقیم – از خط عموددور

8)  در پاشندگی نور سفید توسط منشور، کدام یک از رنگ های نور، بیشتر و کدام یک کمتر شکسته شده است؟          

1) بنفش بیش تر – قرمز کم تر

2) بنفش کم تر – قرمز بیش تر

3) بنفش کم تر – زرد بیش تر

4) بنفش کم تر – آبی بیش تر

9)  قطعه ای شفاف از جنس شیشه یا پلاستیک که سبب شکسته شدن باریکه ی نور و گاهی نیز باعث تجزیه و پاشندگی نور تابیده شده به آن می شود چه نام دارد؟   

1) منشور

2) عدسی همگرا

3) عدسی

4) آینه

10)  تصویر همه ی اجسام از پشت عدسی های واگرا …………………………. است     

1) همواره کوچک تر از جسم ،مستقیم و مجازی

2) همواره بزرگ تر از جسم ،مستقیم و مجازی

3) همواره کوچک تر از جسم ،واژگون و مجازی

4) همواره کوچک تر از جسم ،مستقیم و حقیقی

11)  کانون در عدسی های همگرا …….. است زیرا از برخورد مستقیم پرتوهای …….. حاصل می شود      

1) حقیقی – شکست

2) مجازی – شکست

3) حقیقی – واگرا

4) مجاری- واگرا

12)  چشم های فرد عینکی . بزرگتر از اندازه واقعی دیده می شود .چشم این فرد چه عیبی دارد عینک او چه نوع عدسی دارد ؟

1) دوربینی –همگرا

2) دوربینی – واگرا

3) نزدیک بینی – همگرا

4) نزدیک بینی – واگرا

13)  وقتی از هوا به ماهی داخل آکواریم نگاه می کنیم ماهی را نسبت به حالت واقعی چگونه می بینیم ؟       

1) بزرگتر و نزدیک تر

2) بزرگتر و دورتر

3) کوچکتر و نزدیکتر

4) کوچکتر و دورتر

14) در کدام ابزار تصویر همیشه نسبت به جسم کوچکتر و مجازی است ؟      

1) عدسی همگرا و آینه کوژ

2) عدسی همگرا و آینه کاو

3) عدسی واگرا و آینه کوژ

4) عدسی واگرا و آینه کاو

15)  در کدام ابزار زیر کانون حقیقی است؟

1) عدسی همگرا

2) عدسی واگرا

3) آینه کوژ

4) آینه تخت

16)  تصویر تشکیل شده در آینه دندان پزشکی شبیه تصویر در کدام وسیله است ؟        

1) آینه کوژ

2) عدسی همگرا

3)عدسی واگرا

4) آینه کاو

17) هرگاه باریکۀ نور به طور عمود برسطح جدایی دو محیط شفاف بتابد، …………..   

1) شکسته نمی شود

2) شکسته می شود

3) عبور نمی کند

4) باز تاب می شود

18)  وقتی باریکهٔ نور از………… شود از خط عمود بر سطح………….. می شود.      

1) محیط غلیظ بخواهد وارد محیط رقیق – دور

2) محیط غلیظ بخواهد وارد محیط رقیق – نزدیک

3) محیط رقیق بخواهد وارد محیط غلیظ – دور

4) محیط نیم شفاف بخواهد وارد محیط غلیظ – نزدیک

19) وقتی باریکهٔ نور به طور عمود بر سطح یک تیغهٔ شیشه ای یا هر جسم شفاف دیگری بتابد، ………به مسیر خود ادامه می دهد         

1) بدون شکست

2) با شکست

3) با تغییر زاویه

4) بدون تغییر

20) اگر نور سفید را به پیراهن پیمان بتابانیم پیراهن او به رنگ سبز دیده می شود .چرا پیراهن او سبز به نظر می رسد ؟ پیراهن او…………………………………………..می کند          

1) همه نور سفید راجذب وبخشی از آن را به نور سبز تبدیل

2) همه ی نور های سفید را جذب و فقط نور سبز را باز تاب

3) فقط نور سبز را جذب

4) نور سبز تولید

نمونه سوال علوم هشتم فصل 15

خرید PDF این نمونه سوال

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید