خرید PDF این نمونه سوال

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال علوم هشتم فصل 3 : از درون اتم چه خبر؟

کاربر گرامی : در این برگه نمونه سوال علوم هشتم فصل 3 : از درون اتم چه خبر؟ آورده شده است .
لازم است قبل از پاسخ به این سوالات ، ابتدا درس نامه این فصل را خوب مطالعه کنید.
سپس نمونه سوال علوم فصل 3 : از درون اتم چه خبر؟ را بررسی و پاسخ های خود را یاداشت کنید و جواب های خود را با پاسخ نامه، مقایسه کنید.
تحلیل آزمون را هم فراموش نکنید زیرا به شما در آموختن کمک زیادی می کند.

پاسخ نامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 3 : از درون اتم چه خبر؟ اتم
گزینه درست را انتخاب کنید:

1) کدام عدد اتمی مربوط به یک عنصر فلزی است ؟

1) 13
2) 14
3) 15
4) 16

2) در یک ذره تعداد الکترون ها 2 تا بیشتر از تعداد پروتون هاست و عدد جرمی آن 82 است اگر،    2 = تعداد نوترون ها – عدد اتمی    باشد،تعداد الکترون و پروتون و نوترون این ذره به ترتیب کدام خواهد بود؟

1) 40-42-42
2) 44-42-42
3) 42-42-40
4) 44-42-40

3) در کدام تبدیل های زیر انرژی هسته ای به طریق شکافت هسته ای آزاد می شود ؟

1) هلیم به هیدروژن
2) اورانیم به باریم و کریپتون
3) هیدروژن به هلیم
4) اورانیم به سرب

4) عنصری دارای 36 ذره است، اگر تعداد نوترون ها و پروتون هایش برابر باشد، این اتم در کدام گروه از جدول تناوبی عنصر ها جای دارد؟

1) 1
2) 2
3) 4
4) 6

6) در اتم اکسیژن، الکترون ها و پروتون ها از چه نظر با هم متفاوتند؟

1) جرم و تعداد
2) مکان و اندازه بار
3) جرم و مکان
4) اندازه بار و تعداد

7) عدد جرمی ایزوتوپ های عنصری 43 و تفاوت تعداد پروتون ها و نوترون های هسته ی آن برابر 3 است . این عنصر در کدام دوره از جدول تناوبی قرار دارد؟

1) دوم
2) سوم
3) چهارم
4) پنجم

application

8) تفاوت دو ایزوتوپ در کدام مورد است؟

1) آرایش الکترونی
2) بار هسته ای
3) عدد اتمی
4) جرم اتمی

9) تعداد پروتون ها از نوترون های عنصری 3 تا کم تر است. اگر عدد جرمی این عنصر 29 باشد، تعداد پروتون ها و نوترون ها برابر است با ……………….،

1) 1 و 14
2) 26 و 29
3) 3 و 26
4) 13 و 16
10) مجموع الکترون های یک اتم خنثی, بعد از دریافت 2 الکترون به 20 عدد رسیده است. عدد اتمی آن چند است؟
1) 18
2) 20
3) 22
4) 40

11) کدامیک از ایزوتوپ های هیدروژن پرتوزا ست؟

1) هیدروژن سبک
2) هیدروژن نیمه سنگین
3) هیدروژن سنگین
4) همه پرتوزا هستند.

12) عدد اتمی عنصری 34 و عدد جرمی آن 69 است این اتم به یون 2 منفی تبدیل شده است. تعداد الکترون و نوترون آن به ترتیب از چپ به راست چقدر است؟

1) 36 – 34
2) 32 – و 36
3) 36 – 35
4) 32 – 35

13) اتم x و یون یک منفی x در کدام دو مورد با هم تفاوت دارند ؟

1) حجم اتم ـ تعداد الکترونها
2) عدد جرمی ـ حجم اتم
3) تعداد نوترونها ـ تعداد پروتونها
4) عدد جرمی ـ تعداد الکترونها

14) کدام ذره اتم اگر تغییر کند، خاصیت اتم تغییر نمی کند؟

1) پروتون
2) نوترون
3) الکترون
4) الکترون و نوترون

15) هسته اتم کدام عنصر نوترون ندارد؟

1) اکسیژن
2) هیدروژن
3) نیتروژن
4) هلیم

16) اگر عدد اتمی عنصری برابر Z و عدد جرمی آن برابر 2 – Z 2 باشد، تعداد نوترون های آن کدام است ؟

1) Z+2
2) 2Z
3) Z-2
4) Z

17) دو اتم ایزوتوپ در چه زمینه ای با هم تفاوت ندارند؟

1) عدد جرمی
2) عدد اتمی
3) وزن
4) تعداد نوترون

18) در میان 10 عنصر ابتدایی جدول تناوبی چند فلز دیده می شود؟

1) 2
2) 3
3) 4
4) 5

19) اتمی 44 ذره دارد، اگر 12 ذره آن پروتون باشد، تعداد نوترون ها کدام است ؟

1) 12
2) 20
3) 32
4) 44

20) اتمی 19 الکترون دارد در لایه ی ظرفیت آن چند الکترون وجود دارد؟

1) 1
2) 2
3) 3
4) 7

21) برای آن که انرژی اتمی آزاد شود باید، ……

1) الکترون به مدارش اضافه شود.
2) یک یا چند الکترون از آن جدا شود.
3) تغییر در هسته ایجاد شود.
4) هر سه مورد انجام شود.
22) اگر یکی از پروتون های اتمی را بتوانیم از هسته ی آن جدا کنیم :
1) یک یون منفی از همان عنصر بدست می آید.
2) عنصر دیگری به وجود می آید .
3) یک یون مثبت از همان عنصر بدست می آید .
4) اتم تغییر حالت می دهد .

خرید PDF این نمونه سوال

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید