خرید PDF این نمونه سوال

۱,۳۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال علوم هشتم فصل 3 : از درون اتم چه خبر؟

کاربر گرامی : در این برگه نمونه سوال علوم هشتم فصل 3 : از درون اتم چه خبر؟ آورده شده است .
لازم است قبل از پاسخ به این سوالات ، ابتدا درس نامه این فصل را خوب مطالعه کنید.
سپس نمونه سوال علوم فصل 3 : از درون اتم چه خبر؟ را بررسی و پاسخ های خود را یاداشت کنید و جواب های خود را با پاسخ نامه، مقایسه کنید.
تحلیل آزمون را هم فراموش نکنید زیرا به شما در آموختن کمک زیادی می کند.

پاسخ نامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 3 : از درون اتم چه خبر؟ اتم
گزینه درست را انتخاب کنید:

1) کدام عدد اتمی مربوط به یک عنصر فلزی است ؟

1) 13
2) 14
3) 15
4) 16

2) در یک ذره تعداد الکترون ها 2 تا بیشتر از تعداد پروتون هاست و عدد جرمی آن 82 است اگر،    2 = تعداد نوترون ها – عدد اتمی    باشد،تعداد الکترون و پروتون و نوترون این ذره به ترتیب کدام خواهد بود؟

1) 40-42-42
2) 44-42-42
3) 42-42-40
4) 44-42-40

3) در کدام تبدیل های زیر انرژی هسته ای به طریق شکافت هسته ای آزاد می شود ؟

1) هلیم به هیدروژن
2) اورانیم به باریم و کریپتون
3) هیدروژن به هلیم
4) اورانیم به سرب

4) عنصری دارای 36 ذره است، اگر تعداد نوترون ها و پروتون هایش برابر باشد، این اتم در کدام گروه از جدول تناوبی عنصر ها جای دارد؟

1) 1
2) 2
3) 4
4) 6

6) در اتم اکسیژن، الکترون ها و پروتون ها از چه نظر با هم متفاوتند؟

1) جرم و تعداد
2) مکان و اندازه بار
3) جرم و مکان
4) اندازه بار و تعداد

7) عدد جرمی ایزوتوپ های عنصری 43 و تفاوت تعداد پروتون ها و نوترون های هسته ی آن برابر 3 است . این عنصر در کدام دوره از جدول تناوبی قرار دارد؟

1) دوم
2) سوم
3) چهارم
4) پنجم

8) تفاوت دو ایزوتوپ در کدام مورد است؟

1) آرایش الکترونی
2) بار هسته ای
3) عدد اتمی
4) جرم اتمی

9) تعداد پروتون ها از نوترون های عنصری 3 تا کم تر است. اگر عدد جرمی این عنصر 29 باشد، تعداد پروتون ها و نوترون ها برابر است با ……………….،