خرید PDF این نمونه سوال

۱,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال علوم هشتم فصل 8

کاربر گرامی : در این برگه  نمونه سوال علوم هشتم فصل 8 : تولید مثل در جانداران آورده شده است .

لازم است قبل از پاسخ به این سوالات ، ابتدا درس نامه علوم هشتم فصل 8 : تولید مثل در جانداران را خوب مطالعه کنید.

سپس نمونه سوال علوم هشتم فصل 8 : تولید مثل در جانداران را بررسی و پاسخ های خود را یاداشت کنید

و جواب های خود را با پاسخ نامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 8 : تولید مثل در جانداران باهم مقایسه کنید.

تحلیل آزمون را هم فراموش نکنید زیرا به شما در آموختن کمک زیادی می کند.

نمونه سوال علوم هشتم فصل 8 تقسیم سلولی

نمونه سوال علوم هشتم فصل 8 :

1) کدام جاندار هاگ تولید می کند؟

1) آمیب
2) کپک نان
3) درخت سیب
4) مخمر

2) نوع لقاح کدام جانور با بقیه فرق دارد؟

1) وزغ
2) ماهی
3) لاک پشت
4) سمندر

3) اولین سلول حاصل از لقاح چه نام دارد؟

1) تخمک
2) جنین
3)تخم
4) گامت

4) در کدام روش تولید مثل ، تنوع و گوناگونی در نسل ایجاد می شود؟

1) قلمه زدن شمعدانی
2) دو نیم شدن باکتری
3)گرده افشانی و لقاح در عدس
4) جوانه زدن مخمر

5) کدام مورد زیر نتیجه ی یک تولید مثل جنسی است؟

1) تولید دانه
2) تولید هاگ
3) تولید جوانه
4) تولید ریشه

6) امکان صرفه جویی در ماده وانرژی در لقاح کدام جاندار زیر بیش تراست؟

1) وزغ
2) شیر ماهی
3) قورباغه
4) گنجشک

7) نسبت تعداد کرومورزوم های سلول های جنسی به تعداد کروموزوم های سلول های عادی بدن چه قدر است؟

1) دو برابر
2) چهار برابر
3) برابر
4) نصف

8) عمل حفاظت از جنین در کدام جانور به بهترین شکل صورت می گیرد؟

1) خرگوش
2) قورباغه
3) گنجشک
4)مار

9) یک گوسفند قبل از موعد معین ،یک بره مرده به دنیا آوردکه دلیل آن را پاره شدن رابط بین مادر وجنین اعلام کردند،این رابط چه نام دارد؟

1) رحم
2) تخمدان
3) بندناف
4)جفت

10) کدام مورد زیر صحیح است؟

1) دو قلوهای همسان می توانند از دو جنس مختلف باشند.
2) دو قلو های غیر همسان می توانند از یک جنس باشند.
3) دو قلوهای غیر همسان از یک تخمک بوجود آمده اند
4) دو قلوهای غیر همسان در بزرگسالی از نظر همه ی صفات دقیقاً مثل هم می شوند

11) سلول های تولید کننده تخمک اولین مرحله ی تبدیل شدن به تخمک را در چه دورانی طی می کنند؟

1) کودکی
2) بلوغ
3) جنینی
4) جوانی

12) اندام جنسی نر وماده به ترتیب در گیاهان کدام است ؟

1) دانه ی گرده – تخمک
2) پرچم – مادگی
3) پرچم – تخمک
4) دانه ی گرده– مادگی

13) با توجه به روش تولید مثل هریک از جانداران زیر ، کدام جانداردارای تنوع بیش تری است؟

1) هیدر
2) کپک نان
3) مخمر
4) ذرت

14) کدام یک از روش های تولید مثل رویشی زیر به طور مصنوعی صورت می گیرد؟

1) جوانه زدن
2) تکثیر از طریق پیاز
3) استفاده از غده
4) پیوند زدن

15)کدام جانور لقاح داخلی دارد؟

1) قورباغه
2) سمندر
3) دلفین
4) ماهی قزل آلا

16) شباهت هاگ با دانه کدام مورد است؟

1)تعداد تولید آن
2) وظیفه آن
3) روش تولیدآن
4)وجود جنین در آن

17) اگر 6 باکتری در محیطی با غذای کافی و دمای مناسب قرار داشته باشند، پس از یک ساعت چند باکتری در این محیط وجود خواهد داشت؟

1) 36
2) 18
3) 48
4) 32

18) شانس بقای زاده های حاصل از کدام روش تولید مثل در هنگام تغییر شرایط محیطی ،بیش تر است؟

1) غیرجنسی
2) هاگزایی
3)جنسی
4) رویشی

19) در کدام تولید مثل شباهت زاده ها کمتر است؟

1)جوانه زدن
2) قطعه قطعه شدن
3) تولید دانه
4)هاگ زایی

20) کدام مورد مراحل تولید مثل جنسی را به ترتیب از راست به چپ بهتر نشان می دهد؟

1) میتوز ، گامت ها ، تخم ، لقاح
2)گامت ها ، میوز ، میتوز ، لقاح
3) لقاح ، گامت ها ، میوز ، تخم
4) میوز ، گامت ها ، لقاح ، تخم

21) زیاد بودن ……………….. گامت ها ، نسبت به دیگر گامت ها از ویژگی های گامت های لقاح خارجی محسوب نمی شود؟

1) اندوخته ی غذایی
2)تعداد
3) اطلاعات وراثتی
4) عمر

22) نوع لقاح کدام جانور با بقیه متفاوت است؟

1)وزغ
2) لاک پشت
3) ماهی
4)سمندر

23) اگر یک سلول معده ی مرغ دارای 78 کروموزوم باشد ، بنابراین یک سلول تخمک مرغ دارای ……………کروموزوم است.

1) 78
2) 156
3) 39
4) 26

24) لقاح داخلی ، تخم گذاری و عدم محافظت از تخم ها در طول دوران جنینی از ویژگی های تولید مثلی در کدام جاندار است؟

1) ماهی سفید
2) شتر مرغ
3) عقاب
4)لاک پشت

خرید PDF این نمونه سوال

۱,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید