خرید PDF این نمونه سوال

۱,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال علوم هشتم فصل 9

کاربر گرامی : در این برگه  نمونه سوال علوم هشتم فصل 9 : الکتریسیته آورده شده است .

لازم است قبل از پاسخ به این سوالات ، ابتدا درس نامه علوم هشتم فصل 9 : الکتریسیته را خوب مطالعه کنید.

سپس نمونه سوال علوم هشتم فصل 9 : الکتریسیته را بررسی و پاسخ های خود را یاداشت کنید

و جواب های خود را با پاسخ نامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 9 : الکتریسیته باهم مقایسه کنید.

تحلیل آزمون  نمونه سوال علوم هشتم فصل 9 را هم فراموش نکنید زیرا به شما در آموختن کمک زیادی می کند.

نمونه سوال علوم هشتم فصل 9

1- هنگام مالش یک شانه ی پلاستیکی با یک پارچه ی پشمی ,کدام ذرات اتم بین دو جسم بار دار , مبادله می شوند؟

1) تعداد الکترون از شانه به پارچه

2) تعدادی پروتون از شانه به پارچه

3) تعدادی الکترون از پارچه به شانه

4) تعدادی پروتون از پارچه به شانه

2- هنگامی که یک میله ی شیشه ای را به یک پارچه نایلونی مالش می دهیم چه نتیجه ای به دست می آید؟

1) میله دارای بار مثبت می شود .

2) پارچه دارای بار مثبت می شود.

3) فقط میله باردار می شود.

4) فقط پارچه باردار می شود.

3- دو گلوله ی آلومینیومی را که هریک با نخی آویزان است , به وسیله ی میله ی پلاستیکی بار دار , به طور جداگانه بار دار می کنیم و سپس آن دو را به هم نزدیک می نماییم. در این صورت چه اتفاقی می افتد؟

1) همدیگر را می ربایند.

2) همدیگر را می رانند .

3) تاثیری بر هم ندارند .

4) ابتدا همدیگر را می ربایند و سپس می رانند.

4- برق نمایی دارای بار الکتریکی مثبت است. جسمی را به کلاهک آن نزدیک می کنیم . ورقه های الکتروسکوپ از هم دور می شوند. جسم چه نوع بار الکتریکی دارد؟

1) مثبت

2) منفی

3) بدون بار

4) نمی توان تشخیص داد.

5- اگر به کلاهک الکتروسکوپی که بار منفی دارد , یک میله ی پلاستیکی بار دار نزدیک کنیم چه روی می دهد؟

دور و نزدیک شدن ورقه ها

زیاد شدن انحراف ورقه های الکتروسکوپ

کمتر شدن انحراف ورقه ها

ورقه ها هیچ حرکتی نمی کنند.

6 – اگر ماده ای بار دار, نتواند الکترون بگیرد یا از دست بدهد , چه نوع بار الکتریکی خواهد داشت ؟

1) منفی

2) مثبت

3) خنثی

4) همچنان بار دار

7-یک الکتروسکوپ را به روش القا و با شانه پلاستیکی باردار کرده ایم. اگر یک میله شیشه ای باردار را به آن نزدیک کنیم ورقه های الکتروسکوپ …

1) از هم دور می شوند

2) به هم نزدیک می شوند

3) ابتدا نزدیک و سپس دور می شوند

4) ابتدا دور و سپس نزدیک می شوند

8- برق نما دارای بار مثبت است میله ای را به آن نزدیک می کنیم ورقه های آن از هم دور می شوند بار الکتریکی میله:

1) مثبت

2) منفی

3) بدون بار الکتریکی

4) هم بار مثبت و هم بار منفی دارد

9- در یک مدار مقاومت الکتریکی بین دو نقطه را کم می کنیم و اختلاف پتانسیل را ثابت نگه می داریم , جریانی که از مدار می گذرد چه می شود؟

1) کم

2) زیاد

3) بدون تغییر

4) ابتدا کم سپس زیاد

10- علت چسبیدن بادکنک به دیوار وقتی آن را با پارچه ی پشمی مالش داده و به دیوار نزدیک می کنیم جاذبه ی بین ….. می باشد.

1) الکترون های بادکنک با پروتون های و الکترون های دیوار

2) پروتون های بادکنک با پروتون ها و الکترون های دیوار

3) الکترون های دیوار و پروتون های بادکنک

4) الکترون های بادکنک و پروتون های دیوار

11- چه موقع با نزدیک کردن یک جسم به الکتروسکوپ ، ورقه های الکتروسکوپ به هم نزدیک می شوند؟

1) جسم والکتروسکوپ دارای بار غیر همنام باشند

2) جسم فاقد بار و الکتروسکوپ باردار باشد

3) الکتروسکوپ فاقد بار و جسم باردار باشد

4) هر دو دارای بار هم نام باشند

12- دو گلوله باردار فلزی X و y بر روی دو پایه شیشه ای قرار دارند. یک گلوله دیگر، Z ، را که حامل بر مثبت است به نزدیک آنها می آوریم، سپس یک سیم رسانا به دو گلوله x و y وصل می کنیم. بعد از مدتی سیم رسانا را بر می داریم و دست آخر نیز گلوله Z را از آنجا دور می کنیم. در این صورت :

1) هر دو گلوله بدون بار باقی می مانند

2) گلولهx بار مثبت و گلولهy بار منفی پیدا می کند

3) گلوله x بار منفی و گلوله y بار مثبت پیدا می کند

4) هر دو گلوله بار منفی پیدا می کنند

13- اگر میله ی پلاستیکی با بار منفی را به کلاهک الکتروسکپی نزدیک نماییم سپس در همان حال انگشت خود را به الکتروسکوپ تماس داده وبه آرامی از آن دورکنیم پس از دورکردن میله ,الکتروسکوپ چه باری پیدا می کند؟

1) بار الکتریکی مثبت

2) بار الکتریکی منفی

3) بدون بار الکتریکی

4) از ابتدا بار دار نمی شود

14- بار الکتروسکوپی , منفی است. اگر جسم بار داری را از فاصله ی دور به کلاهک الکتروسکوپ نزدیک کرده و به آن بچسبانیم ابتدا ورقه های درون الکتروسکوپ به هم نزدیک و سپس دور می شوند نوع بار جسم و بار ورقه های الکتروسکوپ پس از تماس به ترتیب از چپ به راست چیست؟

1) مثبت , مثبت

2) مثبت , منفی

3) منفی , مثبت

4) منفی , منفی

15 – بار نامعلومی را به کلاهک الکتروسکوپی واردکرده ایم سپس میله ی شیشه ای را با پارچه ی ابریشمی باردار کرده وبه کلاهک نزدیک می کنیم مشاهده می کنیم که ورقه ها به هم نزدیک می شوند در این حالت تعداد الکترون های الکتروسکوپ …………… است.

1) کاهش یافته

2) افزایش یافته

3) بدون تغییر

4) ابتدا زیاد سپس کاهش یافته

16- چرا ذرات ریز گرد و غبار به صفحه ی تلویزیون می چسبند؟

1) این مواد چسبناک هستند

2) به دلیل خاصیت مغناطیسی

3) به دلیل خاصیت الکتریکی

4) به دلیل گرم شدن صفحه

17- اگر شانه ی بار داری را به شیر آبی که جریان دارد نزدیک کنیم چه تغییری روی می دهد؟

1) آب از شیر دور می شود

2) تغییری روی نمی دهد

3) آب به سمت شانه خمیده می شود

4) آب از شانه دور می شود

18- برای حفاظت از ساختمان های بلند از خطر اصابت آذرخش ، از چه وسیله ای استفاده می کنند؟

1) رسوب دهنده

2) برق گیر

3) برق نما

4) الکتروسکوپ

19- به روش القا می توان در ……….بار الکتریکی ایجاد کرد.

1) پلاستیک

2) چوب

3) شیشه

4) مس

20- هر گاه از مقاومتی جریان I عبور کند توان P می شود . اگر جریان را به 3I افزایش دهیم به شرطی که مقاومت نیز تغییر نکند،توان برابر است با

1) P

2) 3P

3) P/3

4) 9P

21- ولت بر آمپر ، معادل کدام واحد اندازه گیری است؟

1)اهم

2) آمپر

3) ولت

4) ژول

22-  چه چیز باعث برق گرفتگی می شود؟

1) جریان

2) ولتاژ

3) جریان و ولتاژ

4) مقاومت الکتریکی

23- عامل ایجاد جریان الکتریکی در یک مدار کدام گزینه است ؟

1) شدت جریان

2) اختلاف پتانسیل

3) مقاومت

4) انرژی

24- آمپرسنج و ولت سنج هریک به ترتیب چگونه در مدار قرار می گیرند؟

1) موازی , سری

2) موازی , موازی

3) سری , موازی

4) سری , سری

25- در یک مدار الکتریکی اگر دمای لامپ به تدریج افزایش یابد مقاومت الکتریکی آن و شدن جریان عبوری از آمپر سنج به ترتیب ……………و…………..می یابد.

1) کاهش , افزایش

2) افزایش , کاهش

3) کاهش , کاهش

4) افزایش , افزایش

26- از یک مقاومت 10 اهمی شدت جریان 4 آمپری می گذرد . ولت سنج , اختلاف پتانسیل دو سر این مقاومت را 41/6 ولت نشان می دهد . ولت سنج چند درصد اختلاف پتانسیل مدار را درست نشان می دهد؟

1) 100

2) 96

3) 90

4) 50

27- گر در یک مدار مقاومت الکتریکی ثابت باشد و اختلاف پتانسیل دو سر مدار را سه برابر کنیم , شدت جریان الکتریکی مدار چند برابر می شود؟

1) 3

2) 2

3) 0/5

4) تغییر نمی کند.

28- در مدار الکتریکی از یک مقاومت الکتریکی 100 اهمی , جریان به شدت 0/5 آمپر می گذرد , اختلاف پتانسیل دو سر مدار چند ولت است؟

1)  50

2) 110

3) 200

4) 220

29- مقاومت الکتریکی یک رادیو , 10 اهم است و ولتاژ ورودی آن 12 ولت است , شدت جریانی که از آن می گذرد چند آمپر است ؟

1) 0/5

2) 1.2

3) 6

4) 120

نمونه سوال علوم هشتم فصل 9

پاسخ نامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 9

خرید PDF این نمونه سوال

۱,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید