خرید PDF این نمونه سوال

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال علوم هفتم فصل 11

کاربر گرامی :

در این برگه با نمونه سوال علوم هفتم فصل 11 آشنا می شوید.

انجمن سعی کرده پس از گردآوری درسنامه علوم هفتم فصل 11 شما را با نمونه سوالات این فصل آشنا کند.

این امر موجب می شود تا شما به نقاط ضعف و قوت خود آشنا شده و آموزش خود را بهبود دهید.

برای بررسی پاسخ های خود به پاسخ نامه نمونه سوال، مراجعه کرده و پاسخ خود را تحلیل کنید.

سلول گیاهی و جانوری پاسخ نامه نمونه سوال علوم هفتم فصل 11

جملات زیر را با استفاده از کلمات مناسب کامل کنید. نمونه سوال علوم هفتم فصل 11

پیکر همه جانداران از ……………ساخته شده است.

غشای سلول به طور عمده از ……………تشکیل شده است.

در سلول ………….هسته ی مشخص وجود ندارد.

ساختار های درون سلول که فعالیت های متفاوت انجام می دهند ،……………نام دارند.

به تعدادی سلول مشابه که در کنار هم زندگی می کنند، …………..می گویند.

نمونه سوال علوم هفتم فصل 11 پاسخ درست را با علامت (×) مشخص کنید.

1) کوچک ترین  واحد ساختار و عمل  در موجودات زنده چه نام دارد؟

1) اندامک

2) سلول

3) ماده ی وراثتی

4) هسته

2) همه ی سلول ها توسط پوششی به نام ………………احاطه شده است.

1) دیواره ی سلولی

2) غشای  پلاسمایی

3) لایه ی محافظ

4) دیواره ی اسکلتی

3) سلول کدام جاندار از نوع پروکاریوت است؟

1) حلزون

2) گل رز

3) مخمر نانوایی

4) باکتری وبا

4) کدام اندامک سلولی در فرایند تولید انرژی نقش دارد؟

1) ریبوزوم

2) دستگاه گلژی

3) لایه ی محافظ

4) میتوکندری

5) پروتئین سازی سلول بر عهده ی کدام اندامک سلولی است؟

1) ریبوزوم

2) هسته

3) شبکه ی آندوپلاسمی

4) میتوکندری

6) کدام اندامک سلولی مواد ترشحی و تولیدی را بسته بندی و پخش می کند؟

1) هسته

2) واکوئل

3) شبکه ی آندوپلاسمی

4) دستگاه گلژی

7) کنترل و مدیریت سلول ، بر عهده کدام مورد است؟

1) غشای پلاسمایی

2) هسته سلول

3) دستگاه گلژی

4) سیتوپلاسم

8) کدام یک در سلول جانوری وجود ندارد؟

1) واکوئل

2) شبکه ی آندوپلاسمی

3) دیواره سلولی

4) دستگاه گلژی

9) سبزینه در کدام قسمت سلول ساخته می شود؟

1) کلروپلاست

2) آمیلوپلاست

3) واکوئل

4) دستگاه گلژی

10) کدام جاندار یک پرسلولی ساده است؟

1) باکتری

2) مخمر

3) جلبک رشته ای

4) سرخس

11) از اجتماع چند سلول مشابه و هم کار ………… به وجود می آید.

1) بافت

2) اندام

3) عضو

4) دستگاه

12) تقسیم سلول با کنترل ………..انجام می شود.

1) غشای پلاسمایی

2) هسته

3) پلاست

4) میتوکندری

13) بافت استخوانی جزء کدام بافت به حساب می آید؟

1) پیوندی

2) پوششی

3) عصبی

4) ماهیچه ای

14) دستور کارهای مختلف سلول توسط کدام قسمت صادر می شود؟

1) غشاء

2) لیزوزوم

3) هسته

4) واکوئول

15) کدام گزینه مخلوط نیمه مایعی است که اغلب کارهای سلول در آن صورت می گیرد؟

1) جسم گلژی

2) هسته

3) سیتوپلاسم

4) یتوکندری

16) کدام گزینه، وظیفه تنظیم ورود و خروج مواد را به عهده دارد؟

1) هسته

2) غشاء

3) سیتوپلاسم

4) واکوئول

17) مهم ترین فعالیت سلول در طول شبانه روز کدام است ؟

1) تجزیه عناصر غذا

2) تولید عناصر جدید

3) تامین انرژی

4) تولید اکسیژن

خرید PDF این نمونه سوال

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید