خرید PDF این نمونه سوال

۱,۳۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

آزمون علوم هفتم فصل 15 متوسطه اول تبادل با محیط

نمونه سوال علوم هفتم فصل 15

در این برکه با انواع نمونه سوال علوم هفتم فصل 15 آشنا می شویم.

پس از این که متن درسنامه این فصل را بخوبی مطالعه کردید . با دقت به سوالات پاسخ دهید

برای جای خالی کلمه مناسب پیشنهاد کنید.

1) سلول های بدن ما برای فعالیت خود به …………………….. نیازدارند.

2) در انتهای نایژک ها ………………………….. قراردارند.

3) گاز اکسیژن از کیسه های هوایی وارد خون و گاز………………… ازخون واردکیسه های هوایی می شود.

4) ورود هوا از محیط بیرون به درون شش ها را …………… وخروج آن از شش ها را…………… می گویند.

5) کار اصلی کلیه ها ………………… خون است.

6) ادرار موجود در نفرون ها به ……………………… می ریزد.

نمونه سوال علوم هفتم فصل 15

برای هر سوال گزینه مناسب را پیشنهاد کنید.

1) مسیر عبور هوا به ترتیب کدام است ؟

1) بینی- حلق – حنجره – نای –نایژه – نایژک – کیسه هوایی

2) دهان – حنجره – حلق –نایژه – نای – نایژک – کیسه هوایی

3) بینی – حنجره – حلق – نای – نایژه – نایژک- کیسه هوایی

4) دهان – حلق – حنجره – نای – نایژه – نایژک – کیسه هوایی

2) بهترین مکان برای تبادل گازهای تنفسی کدام است ؟

1)     مخاط بینی

2)   حنجره

3)   کیسه هوایی

4) نایژک ها

3)  به چه دلیل فرد دارای تنفس ضعیف نیاز به کپسول اکسیژن دارد؟

1) فشار اکسیژن  با فشار درون شش ها یکی است .

2) فشار اکسیژن نسبت به فشار درون شش ها بیشتر است.

3)  فشار اکسیژن نسبت به فشار درون شش ها کمتراست.

4) این امر به فشار اکسیژن هوا بستگی ندارد.

4) کدام گاز در فرایند آزاد کردن انرژی مواد ، مصرف و کدام یک درون سلول تولید می شود؟

1) کربن دی اکسید- اکسیژن

2) اکسیژن – کربن دی اکسید

3) اکسیژن – اکسیژن

4) کربن دی اکسید _ کربن دی اکسید

5) تبادل اکسیژن بین کدام یک رخ می دهد؟

1) مویرگ – نایژک

2) سیاهرگ – کیسه هوایی

3) کیسه هوایی – مویرگ

4) سرخرگ – کیسه هوایی

6) کدام گاز در هوای دم و بازدم یکسان است ؟

1) کربن دی اکسید

2) نیتروژن

3) اکسیژن

4) بخار آب

7) هموگلوبین در کنار سلول ها با کدام نوع گاز تمایل بیش تری برای ترکیب شدن دارد؟

1) کربن دی اکسید

2) کربن مونواکسید

3) اکسیژن

4) نیتروژن

8) تعریف علمی تنفس کدام است ؟

1)  دم و بازدم

2) ورود اکسیژن

3) خروج کربن دی اکسید

 4) اکسید شدن غذا و تولید انرژی

9) تنفس توسط کدام مرکز مغزی کنترل می شود؟

1) نخاع

2) بصل النخاع

3) مخچه

4) نیمکره ی چپ مغزی

10) دام یک اندام