خرید PDF این نمونه سوال

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال فصل 4 علوم نهم

نمونه سوال فصل 4 علوم نهم

کاربر گرامی ، لازم است قبل از پاسخ به نمونه سوال فصل 4 علوم نهم درسنامه فصل

یعنی فصل 4 علوم نهم: حرکت چیست؟ را به طور دقیق مطالعه کنید.

در پایان به پاسخ نامه آزمون فصل 4 علوم نهم مراجعه کرده و جواب های خود را با پاسخنامه مقایسه کنید.

آزمون فصل 4 علوم نهم منحنی مسافت

1) متحرکی مطابق شکل مسیر بین نقطه A و B

را روی منحنی طی می کند . مسافت و جابه جایی

متحرک به ترتیب چند متر است ؟

(برای سهولت در محاسبه عدد پی را 3 در نظر بگیرید)

1) 30 و 20

2) 60 و صفر

3)   30 و 30

4) 20 و 30

2) متحرکی مسیری به طول 48 متر را با تندی متوسط 6 متر بر ثانیه طی می کند . سپس به مدت 12 ثانیه با تندی متوسط 8 متر بر ثانیه به حرکت خود ادامه میدهد . تندی متوسط در کل مسیر چند متر بر ثانیه است؟

1) 8

2) 7/2

3) 18

4) 4/83

3) خودرویی با سرعت 20 متر بر ثانیه در حرکت است این خودرو مسیر مستقیم 216 کیلومتری را در چند ساعت طی می کند؟

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

4) در حرکت مستقیم الخط یکنوااخت ……………. ثابت است؟

1) شتاب

2) سرعت

3) مسافت

4) جابجایی

5) اتومبیلی با سرعت 72 کیلومتر بر ثانیه ترمز می کند و پس از 10 ثانیه می ایستد . شتاب ترمز این خودرو چند متر بر مجذور ثانیه بوده است؟

1) 2

2) 2-

3) 2/7-

4) 4-

6) اتومبیلی در مدت 2 ثانیه ازتندی 36 کیلو متر بر ثانیه به 72 کیلو متر می رسد شتاب این اتومبیل چند متر بر مجذور ثانیه است؟

1) 2

2) 5

3) 5

4) 10

7) سرعت با کدام کمیت هم جهت است؟

1) شتاب

2) مسافت

3) جابجایی

4) مسافت و تندی

8) اتومبیلی نیمی از مسیر مستقیم الخط را با سرعت 40 متر بر ثانیه و نیم دیگر را با سرعت 60 متر بر ثانیه می پیماید سرعت متوسط کل مسیر چند متر بر ثانیه است؟

1) 50

2) 48

3) 24

4) 100

9) کدام واحد مربوط به تندی یا سرعت نیست؟

1) متر بر ثانیه

2) کیلو متر در ساعت

3) کیلو متر بر ساعت

4) کیلومتر بر ثانیه

10) قطاری به طول 150 متر با سرعت ثابت 20 متر بر ثانیه از روی پلی در مدت 30 ثانیه می گذرد طول پل چند متر بوده است؟

1) 150

2) 300

3) 450

4) 600

11) اتومبیلی با شتاب ثابت شروع به حرکت می کند تا سرعتش به 72 کیلو متر بر ساعت می رسد سرعت متوسط این خودرو چند متر بر ثانیه است؟

1) 10

2) 15

3) 20

4) 30

12) متحرکی 10 ثانیه با سرعت 20 متر بر ثانیه و 20 ثانیه با سرعت ثابت 17 متر بر ثانیه حرکت می کند سرعت متوسط این متحرک در این مدت چند متر برثانیه است؟

1) 18

2) 16

3) 16.5

4) 19.5

13) متحرکی مسافت های x وx2 و x3 را با سرعت های شتاب v و v 2و v 3پیموده است . سرعت متوسط متحرک چند v بوده است؟

1) 3v

2) 2v

3) v

4) 4v

14) متحرکی از مبداo ابتدا 4 متر به سمت شمال و سپس 3 متر به سمت غرب می رود .مسافت و جابجای متحرک به ترتیب کدام است؟

1) 7 و 5

2) 7 و 7

3) 7 و 6

4) 4 و 3

15) یکای کدام دو کمیت یکسان نیست؟

1) سرعت ، شتاب

2) تندی ، سرعت

3) مسافت ، جابجایی

4) جابجایی ، طول

متن فصل 4 علوم نهمنمونه سوال فصل 4 علوم نهم

خرید PDF این نمونه سوال

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید