خرید PDF پاسخنامه این فصل

۱,۳۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخ نامه فعالیت های علوم نهم فصل 14

کاربر گرامی، در این برگه با پاسخ نامه فعالیت های علوم نهم فصل 14 آشنا می شوید. انجمن سعی کرده پس از گردآوری درسنامه علوم نهم فصل 14 : جانوران مهره دار شما را با پاسخنامه فعالیت های علوم نهم فصل 14 آشنا کند تا به نقاط ضعف و قوت خود آشنا شده و آموزش خود را بهبود ببخشید.

مرور فصل: پاسخ نامه فعالیت های علوم نهم فصل 14

مرور فصل:پاسخ نامه فعالیت های علوم نهم فصل 14

گفت و گو کنید صفحه 144

گفت وگوکنید صفحه 144

بیش تر ماهی ها شکل دوکی دارند و سطح بدنشان لغزنده است.

دوکی بودن بدن باعث کاهش اصطکاک بین آب و بدن ماهی می شود و به راحتی می تواند در آب حرکت کند.

اگر ماهی ها به صورت مکعب یا کره بودند، نمی توانستند با این سرعت حرکت کنند.

در مورد لغزنده بودن بدن ماهی نیز، این مواد نقش کاهش دهنده اصطکاک را دارند که به ماهی در حرکت و فرار از دست صیاد کمک می کنند.

همچنین پولک ها سطح بدن ماهی را می پوشانند.

جهت آنها رو به عقب است و هر پولک جلویی روی پولک عقبی قرار دارد تا به ماهی کمک کند، هنگام حرکت رو به جلو هم اصطکاک کم شود و هم پوشش ایجاد شود.

جمع آوری اطلاعات صفحه 145

جمع آوری اطلاعات صفحه 145

تعداد باله ها در ماهی ها متفاوت است؛ معمولاً هفت عدد را مطرح می کنند ولی در بعضی ماهی ها بیشتر است.

باله ها به دو دستهٔ فرد و زوج تقسیم می شوند.

باله های فرد شامل بالهٔ پشتی، مخرجی و دمی می شوند.

در برخی ماهیان، تعداد بالهٔ پشتی از یک عدد بیشتر است.

باله های زوج شامل باله های سینه ای و شکمی یا لگنی می شوند.