خرید PDF پاسخنامه این فصل

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

کاربر گرامی :

در این برگه با پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 14 آشنا می شوید.

انجمن سعی کرده است پس از گردآوری درسنامه علوم هشتم فصل 14: نور
و ویژگی های آن، شما را با پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 14 آشنا کرده تا به نقاط ضعف و قوت خود آگاه شوید.

لازم است ابتدا درسنامه علوم هشتم فصل 14 را خوب و به دقت مطالعه کرده سپس به پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 14 بپردازید.

در این فصل، کاربران می توانند:

با نور و مفاهیم مرتبط با آن و کار با ابزارهای ساده نوری شامل چشمه های نور، آینهٔ تخت و آینه های کروی آشنا شوند.

مرور فصل:پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 14

مرور فصل:پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 14

آزمایش کنید صفحه 123 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 14

فعالیت صفحه 124 علوم هشتم

سه صفحه را مطابق شکل به صورت موازی قرار می دهیم به طوری که سوراخ آن ها درست مقابل هم باشند می بینیم نور شمع به چشم ما می رسد

اگر هر یکی از صفحه ها را جابجا کنیم شمع دیده نمی شود می فهمیم که نور به خط راست سیر می کند.

فعالیت صفحه 125 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 14

فعالیت صفحه 125 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 14

هرگاه جسم کدری مقابل یک چشمهٔ نور قرار گیرد در پشت جسم، فضای تاریکی ایجاد می شود که به آن سایه می گویند.

اگر جسم مسطح مقابل چشمه نور قرار گیرد طرحی از آن بر روی سطح مانند تصاویر 1 و 2  رایجاد می شود که مشابه جسم است.

اما اگر جسم حجمی باشد سایه ای که تشکیل می شود مشابه جسم نیست ( مانند تصویر 3)  چون نور به خط مستقیم عبور می کند.

فکر کنید صفحه 126 علوم هشتم