خرید PDF پاسخنامه این فصل

۱,۳۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

کاربر گرامی :

در این برگه با پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 15 آشنا می شوید.

انجمن سعی کرده است پس از گردآوری درسنامه علوم هشتم فصل 15: شکست نور

، شما را با پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 15 آشنا کند تا به نقاط ضعف و قوت خود آگاه شوید.

لازم است ابتدا درسنامه علوم هشتم فصل 15 را خوب و به دقت مطالعه کنید

سپس به پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 15 بپردازید.

مرور فصل علوم هشتم

مرور فصل علوم هشتم

آزمایش کنید صفحه 137علوم هشتم

آزمایش کنید صفحه 137علوم هشتم

اگر شعاع های نور مانند شکل الف به طور مستقیم به تیغه شیشه ای برخورد کنند بدون شکست عبور می کنند آزمایش کنید صفحه 137علوم هشتم

اما اگر به صورت مورب برخورد کنند مانند شکل ب می شکنند.

خود را بیازمایید صفحه 138 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 15

خود را بیازمایید صفحه 138 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 15

هرگاه نور از محیط غلیظ و پر تراکم وارد محیط رقیق و یا کم تراکم شود شکسته و از خط عمود مطابق شکل زیر دور می شود.

پس محیط شفاف اول رقیق بوده است.