خرید PDF پاسخنامه این فصل

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هشتم

اهداف این فصل

پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هشتم : مغناطیس

کاربر گرامی لازم است ابتدا درسنامه  این فصل را خوب مطالعه کنید سپس

در این برگه به پاسخ  فعالیت های فصل 10 علوم هشتم بپردازید.

کاربران در پایان این فصل، می توانند:
1 ) با اهمیت مغناطیس و مفاهیم آن در زندگی، صنعت، پزشکی و… آشنا می شوند.
2)  به وسیلهٔ آهن ربا مواد را به دو دستهٔ مغناطیسی و غیرمغناطیسی تقسیم می کنند.
3) قطب های آهن ربا را شناسایی کرده و آنها را نام گذاری می کنند.
4 ) به اثر قطب های آهن ربا بر یکدیگر پی می برند.
5) قطب نمای ساده م یسازند و از آن برای تعیین جهت استفاده می کنند.
6) القای مغناطیسی را توضیح می دهند.
7) آهن ربای الکتریکی می سازند و عوامل مؤثر بر قدرت آهن ربا را تشخیص می دهند و با کاربردهای آن آشنا می شوند.
8) با اهمیت موتور الکتریکی در صنعت و زندگی آشنا می شوند و می توانند موتور الکتریکی ساده بسازند.
9) می توانند با وسایل ساده، برق تولید کرده و یک لامپ کوچک را روشن کنند و با تبدیلات انرژی در مولدهای برق آشنا شوند.

مرور فصل:

فعالیت صفحه 90 پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هشتم

فعالیت صفحه 90 پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هشتم

این فعالیت بسیار ساده است، اما انجام آن بسیار مهم است.

توجه کنید می توانیم به جای قراردادن مداد زیر آهن ربای نعلی شکل، آهن ربای نعلی را توسط نخی آویزان کنیم و قطب شمال و جنوب را تشخیص دهیم .

مواد مغناطیسی : تیغه قیچی ، میخ ، گیره ، سکه

مواد غیر فلزی : پوش برگ ، مداد  کاغذ ، لیوان شیشه ای ، قوطی  نوشابه آلومینیمی و …

فعالیت صفحه 91 پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هشتم

فعالیت صفحه 91 پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هشتمکاربران سه اثر را باید لحاظ کنند:

الف) اثر قطب N   بر قطب N آهن ربای دیگر  ← از هم دور می شوند

الف( اثر قطب S  بر قطب S آهن ربای دیگر ← از هم دور می شوند

الف( اثر قطب N  بر قطب S آهن ربای دیگر ← به هم نردیک می شوند.

فعالیت صفحه 91 پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هشتم

فعالیت صفحه 91 پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هشتمیک آهن ربا یک میخ آهنی را جذب نمی کند؛

بلکه ابتدا در آن خاصیت مغناطیسی ایجاد می کند و میخ آهنی تبدیل به آهن ربا می شود و سپس آن را جذب می کند.

میخ بعدی هم به همین ترتیب آهربا می شود و زنجیر مغناطیسی تشکیل می شود.

اگر میخ اول را جدا کنیم چون به روش القا میخ ها آهن ربا شده اند تا مدتی همچنان به صورت زنجیر باقی می مانند اما اگر میخ ها خاصیت مغناطیسی خود را از دست بدهند میخ ها فرو می ریزند.

فعالیت صفحه 92 پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هشتم