خرید PDF پاسخنامه این فصل

۱,۳۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخ نامه فعالیت های فصل 4 علوم نهم

پس از مطالعه ی درسنامه فصل 4 باید با مفاهیم زیر آشنا شده باشید. قبل از بررسی پاسخ نامه فعالیت های فصل 4 علوم نهم

باید بتوانید:

1) عبارت حرکت در همه جا و همه چیز وجود دارد را با مثالهای ساده توضیح دهید.

2) با مفهوم مسافت و جابه جایی آشنا شده و بتوانید تفاوت آنها را دقیق بیان کنید.

3) تندی متوسط را تعریف کنید و بتوانید از آن در حل مثالهای مرتبط استفاده کنید.

4) با یکاهای تندی شامل متر بر ثانیه و کیلومتر بر ساعت آشنا باشید و چگونگی تبدیل این دو یکا را به یکدیگر بدانید.

5) با مفهوم تندی لحظه ای آشنا شده و با مثال های ساده ای بتوانید آن را بیان کنید.

۶) با مفهوم سرعت لحظه  ای آشنا شده  و تفاوت آن را با تندی لحظه ای بیان کنید.

٧) با تعریف شتاب متوسط آشنا شده و بتوانید از آن در حل مثالهای مرتبط استفاده کنید.

مرور فصل

مرور خود را بیازماییدپاسخ نامه فعالیت های فصل 4 علوم نهم

چنانچه دانش کافی در موارد بالا دارید با مرور فصل به فعالیت های کتاب جهت عمیق شدن آموخته ها می پردازیم.

فعالیت صفحه 35 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 4 علوم نهم

فعالیت

فعالیت صفحه 35 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 4 علوم نهم

فکر کنید صفحه 38 خود را بیازماییدپاسخ نامه فعالیت های فصل 4 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 36 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 4 علوم نهم

خود را بیازماییدپاسخ نامه فعالیت های فصل 4 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 38 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 4 علوم نهم