خرید PDF پاسخنامه این فصل

۱,۴۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخ نامه فعالیت های فصل 5 علوم نهم

برای بررسی پاسخ نامه فعالیت های فصل 5 علوم نهم لازم است ابتدا درسنامه این فصل را خوب مطالعه کنید تا با اهداف این فصل آشنایی کامل داشته باشید سپس به فعالیت های پاسخ داده شده بپردازید. در ادامه اهداف این فصل آورده شده است.

از کاربر گرامی انتظار می رود که در پایان این فصل بتواند:

1) با اهمیت نیرو و نقش آن در زندگی، صنعت و … آشنا شود.

2) نیرو را به صورت اثر متقابل دو جسم بشناسد.

3) برایند نیروها را به دو دستهٔ متوازن و خالص تقسیم کند.

4) اثر نیروهای متوازن بر جسم ساکن و در حال حرکت را بیان کند.

5) نیروی خالص را به عنوان عامل تغییر سرعت و شتاب در نظر بگیرد.

6) با آزمایش، رابطه بین شتاب و نیرو را بررسی کند و رابطه بین نیرو و حرکت را تشخیص دهد.

7) وزن یک جسم را اندازه گیری و محاسبه کند.

8) با قانون سوم نیوتون آشنا شود.

9) نیروی اصطکاک را به دو دسته جنبشی و ایستایی تقسیم کند.

10) توسط آزمایش، بستگی نداشتن نیروی اصطکاک جنبشی به مساحت را بررسی کند.

پس از بررسی تصویر مرور فصل و اهداف فصل که در بالا نوشته شده است به فعالیت ها بپردازید تا آموخته های شما تکمیل گردد.

مرور فصل پنجم

مرور پاسخ نامه فعالیت های فصل 5 علوم نهم

فعالیت صفحه های 51 و 52

فعالیت پاسخ نامه فعالیت های فصل 5 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 52 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 5 علوم نهم