خرید PDF پاسخنامه این فصل

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخ نامه فعالیت های فصل 6 علوم نهم

در این برگه به پاسخ نامه فعالیت های فصل 6 علوم نهم می پردازیم.

قبل از بررسی پاسخ ها، لازم است قبلا با محتوای آموزشی فصل از طریق درسنامه فصل ششم آشنایی داشته باشید.

ابتدا با نگاهی گذرا به اهداف فصل ششم می پردازیم سپس و با مرور آن به فعالیت های متن فصل را پاسخ می دهیم.

از کاربر گرامی انتظار می رود قبل از پاسخ به فعالیت ها بتواند:

1) بحث اشتقاق و جابه جایی قاره ها را توضیح دهد.

2) چهار مورد از شواهد جابه جایی قاره ها را بیان کند.

3) نظریهٔ زمین ساخت ورقه ای را توضیح دهد.

4) علت حرکت ورقه های سن گکره را بیان کند.

5) فرضیه گسترش بستر اقیانو س ها را توضیح دهد.

6) پیامدهای حرکت ورقه های سنگ کره را بیان کند.

فعالیت صفحه 62

1) نقشهٔ قاره های جهان را بر روی یونولیت یا مقوا رسم کنید.

2) شکل هندسی قاره ها را برش بزنید.

3) قاره ها را مانند جورچین در کنار هم قرار دهید و به سؤالات زیر پاسخ دهید.

الف) آیا خشکی بزرگ اولیه را ایجاد کرده اید؟ بله
ب) حاشیهٔ کدام قار ه ها بهتر بر هم منطبق می شوند؟ حاشیهٔ غربی آفریقا و حاشیهٔ شرقی امریکای جنوبی
پ) چرا حاشیهٔ برخی قاره ها به خوبی بر هم منطبق نمی شوند؟ زیرا بخشی از حاشیهٔ قاره که در تماس با امواج دریا بوده است. تحت تأثیر فرسایش از بین رفته است و در برخی قسمت ها رسوب گذاری در حاشیهٔ قاره باعث ایجاد تغییراتی شده است.

خود را بیازمایید صفحه 63
خود را بیارمایید صفحه 63 پاسخ نامه فعالیت های فصل 6 علوم نهم

قارهٔ لورازیا شامل سرزمین های امروزی زیر است : اروپا، گرینلند، امریکای شمالی، کانادا و سیبری.

قارهٔ گندوانا شامل استرالیا (اقیانوسیه)، آفریقا، قارهٔ جنوبگان، هندوستان و امریکای جنوبی.

فعالیت صفحه 66 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 6 علوم نهم 

خود را بیازمایید صفحه ی 68

خود را بیازمایید پاسخ نامه فعالیت های فصل 6 علوم نهم

فکر کنید صفحۀ 68 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 6 علوم نهم 

فکر کنید صفحه 68 پاسخ نامه فعالیت های فصل 6 علوم نهمبا توجه به شکل 10 بیشتر زمین لرزه ها و آتشفشان ها بر حاشیهٔ ورقه های سنگ کره به ویژه محل برخورد و فرو رانش ورقه های اقیانوسی به زیر ورقه های قاره منطبق است.

جمع آوری اطلاعات صفحه 70 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 6 علوم نهم 

پاسخ نامه فعالیت های فصل 6 علوم نهم

تالیف و جمع آوری : مجید فرح آبادی

خرید PDF پاسخنامه این فصل

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید