خرید PDF پاسخنامه این فصل

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

کاربر گرامی:

پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هشتم : تولید مثل در جانداران

در این برگه به پاسخ  فعالیت های فصل 8 علوم هشتم می پردازیم.

قبل از بررسی پاسخ ها ، لازم است  قبلا با محتوای آموزشی فصل از  طریق درسنامه فصل هشتم آشنایی داشته باشید .

کاربران در این درس با انواع روش های تولید مثل و ازدیاد جانداران آشنا می شوند؛

همچنین می توانند با مقایسهٔ تولید مثل غیر جنسی و جنسی، مزایا و محدودیت های هریک از این دو نوع تولید مثل را گزارش کنند.

کاربران با مطالعهٔ این درس پی می برند که فرایندی حیاتی مانند تولید مثل در جانداران متفاوت در الگوهای تقریباً یکسانی رخ می دهند.

مرور فصل:
مرور فصل هشتم علوم هشتم

ویژگی جانداران:

فعالیت صفحه 66 پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هشتم

فعالیت صفحه 66 پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هشتممخمر در واقع نوعی قارچ تک سلولی است که در صنایع غذایی مانند پخت نان، تولید سرکه و…. به کار می رود.

افزودن مقدار اندکی شکر و نمک به رشد مخمر کمک می کند.

مخمرها در این وضعیت، فعال می شوند و شروع به رشد می کنند. در این حالت، کفی روی مخلوط تشکیل می شود.

متناسب بادمای محیط، ممکن است زمان بیشتری برای فعال شدن مخمرها لازم باشد.

گفتگو کنید صفححه 66 پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هشتم

گفت و گو کنید صفحه 66 باکتری ها به روش دونیم شدن تکثیر می شوند

این روش که نوعی تولید مثل غیر جنسی است ابتدا باکتری رشد می کند و پس از رشد کامل به دو نیم می شود

هر باکتری حاصل هم پس از رشد دو باره با پیدایش دیواره عرضی در قسمت میانی به دو نیم می شود

اما مخمر ها به روش حوانه زدن زیاد می شوند

در این روش جاندار کاملا نصف نمی شود

بلکه برامدگی در سطح بدنش به وجود می آید که به آن جوانه گویند  جوانه رشد می کند و به جاندار کامل تبدیل می شود.

فعالیت صفحه 67 پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هشتم

فعالیت صفحه 67 پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم هشتم

کپک ها در محیط گرم و مرطوب  رطوبت،  تاریکی بهتر رشد می کنند.

در طراحی آزمایش، نمونه شاهد و آزمودنی (تیمار) را مشخص کنند،

مثلاً اگر کاربری می خواهد اثر رطوبت را بر رشد کپک نان مشخص کند باید حداقل دو گروه نمونه را درنظر بگیرد که همهٔ شرایط آنها مانند نوع نان، دما، نورو…یکسان باشد و فقط یک گروه را مرطوب نگه دارد.

در این طرح آن گروهی که در رطوبت معمولی قرار دارند