پذیرش و چگونگی ثبت نام در انجمن

ثبت نام در انجمن

وظایف و اهداف

تشکیل پرونده عضویتی برای همه ی اعضای انجمن
صدور کارت عضویت برای همه اعضای انجمن و تمدید عضویت اعضاء
پاسخگویی به نامه ها وبخشنامه های
اطلاع رسانی به موقع همکاران از طریق پیام کوتاه
چگونگی عضویت در انجمن طبق ماده 6و 7و8 اساسنامه
عضویت وشرایط عضوگیری در انجمن علوم تجربی به شرح ذیل می باشد:
1-6-عضویت پیوسته :
کلیه افرادی که حداقل دارای درجه فوق دیپلم در رشته علوم تجربی و رشته های وابسته باشند ، می توانند به عضویت پیوسته انجمن در آیند.
2-6-عضویت وابسته :
افراد علاقه مند که شرایط فوق را ندارند می توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.
3-6-عضویت افتخاری :
شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های علوم تجربی حائز اهمیت خاص باشند ، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های مؤثروارزنده ای نموده باشند.
4-6-عضویت مؤسسه ای (حقوقی):
سازمان هایی که در زمینه ی علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت مؤسسه ای انجمن در آیند.
7 : ماده
هریک از اعضا سالانه مبلغی را که میزان آن توسط شورای اجرایی تعیین می گردد ، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
1: تبصره
پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند .
2: تبصره
اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند .
8: ماده
عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد.
1-8-استعفای کتبی
2-8-عدم پرداخت حق عضویت سالانه

جهت ثبت نام در انجمن فرم زیر را تکمیل کرده و اطلاعات خود را تایید کنید.

فرم تقاضای عضویت در انجمن