گزارش جلسه کمیته انتشاراتانتشارات

انتشارات: جلسه کمیته انتشاراتی انجمن در ساعت 10 صبح روز سه شنبه در محل خانه ی علوم و فنون قم تشکیل شد در این جلسه مصوبات شوری اجرایی در باره کتاب کار انجمن توسط مسئول انتشارات انجمن جناب آقای صمدی پور قرائت شد و موارد ذیل بحث و بررسی و تصویب شد

1- بررسی طرح ها و برنامه های پیشنهادی  برتر  همکاران جهت کتاب کار  انجمن

2-  انتخاب نفرات برتر به عنوان گروه نویسندگان کتاب های  کار انجمن

3-  تعیین کار گروه نویسندگان کتاب کار پایه هفتم

4- تعیین چهار چوب کلی  برای کتاب کار  پایه هفتم انجمن

برا ین اساس همکاران ذیل به عنوان گروه نویسندگان کتاب کار اول متوسطه ( هفتم)  انجمن انتخاب و معرفی شدند

1- مهدی عابدینی

2- زهرا مرادی

3-اقدس نیکوروش

4- مجید فرح آبادی

5- محمد صمدی پور

6- فاطمه داودی

7- حبیب الله میری

8-مریم نوریان