خرید PDF این نمونه سوال

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال علوم هفتم فصل 13

12

برای جای خالی کلمه مناسب پیشنهاد کنید.

1) غذا پس از عبور از حلق وارد…………………….. می شود وبا حرکات دودی به طرف  معده رانده می شود.

2) به فرو بردن غذا از دهان به مری ……………… می گویند.

3) به عبور ذرات غذایی از روده و ورود آن به خون عمل ………………. می گویند.

4) کبد کربوهیدرات اضافی را به ……………….. تبدیل می کند.

5) باکتری های موجود در دهان با مصرف قند موجود در دهان اسید ضعیفی تولید می کنند که …………….. دندان را حل کرده و  باعث پوسیدگی دندان می شوند.

6) غذای بلعیده شده قبل از ورود به مری ، برسرچهارراهی به نام …………… قرارمی گیرد.

7) کبد با ترشح …………………….. به هضم چربی کمک می کند.

8) آب ، مواد معدنی و …………………… بدون گوارش جذب خون می شوند.

9) مواد مغذی از سلول های …………….  روده  باریک عبور و وارد خون می شوند .

برای هر سوال گزینه مناسب پیشنهاد کنید.

1) هنگام بلع غذا جهت کمک به سلامت بدن به چه مواردی باید توجه کنیم ؟

1) صحبت نکردن  – کاهش مقدار غذا

2) صحبت نکردن – کاهش زمان خوردن غذا

3) بزرگ برداشتن لقمه غذا – جویدن زیاد

4)  کوچک بودن لقمه غذا – جویدن زیاد

2) کدام جمله درباره  آنزیم ها نادرست است؟

1) با ترشح اسید معده آنزیم های معده فعال می شوند.

2) آنزیم ها مولکول هایی هستند که سرعت واکنش را افزایش می دهند.

3) آنزیم ها از جنس پروتئین هستند.

4) تمام غذا به کمک یک نوع آنزیم تجزیه می شود .

3) شیره گوارشی معده شامل چه موادی است؟

1) آنزیم ها و اسیدها

2) آنزیم ها و نمک ها

3) اسیدها و نمک ها

4)آنزیم .اسید و نمک ها

4) در کدام گزینه، شباهت بیشتری وجود دارد ؟

1) چینه دان – روده باریک

2) چینه دان – معده

3) معده – سنگدان

4) روده باریک – سنگدان

5) کربوهیدرات اضافی خون توسط کبد به کدام ماده تبدیل می شود؟

1) پروتئین

2)  ویتامین

3) قندهای ساده

4) چربی

6) کدام یک از ویتامین ها در لوله گوارشی، ساخته می شود ؟

1) ویتامین های A وC

2) ویتامین های E وC

3) ویتامین های D وE

4) ویتامین های  Bو K

7) کدام یک از وظایف روده بزرگ نیست ؟

1)  جذب آب

2) جذب املاح

3) گوارش نهایی غذا

4) دفع مواد زائد حاصل از گوارش

8) کدام گزینه ،دستگاه گوارش پرنده را به ترتیب درست نشان می دهد؟

1) دهان ، سنگدان ، چینه دان ، معده ،روده

2) دهان ، مری ، چینه دان ، معده ، سنگدان ، روده

3) دهان، مری ، چینه دان ، سنگدان ، معده ، روده

4) دهان ، سنگدان ، معده ،چینه دان ،روده

9) گوارش و جذب کامل غذا ها در………………………صورت می گیرد.         

1) روده بزرگ

2) معده

3) روده باریک

4) دهان

10) کدام ماده به وسیله ی کبد ترشح می شود ؟

1) هیدروکلریک اسید

2) بی کربنات

3) سدیم کلرید

4) صفرا

11) از کدام اندام می توان به عنوان جایگاه شیمیایی گوارش غذا نام برد ؟         

1) لوزالمعده

2) کبد

3) روده باریک

4) معده

12) آمینو اسیدهای جذب شده در بدن به ……….. تبدیل می شوند.     

1) چربی ها

2) قند ها

3) پروتئین ها

4) نمک ها

13) اگر مقدار قند موجود در خون زیاد شود کبد مقدار اضافی آن را به ماده ای به نام …………….تبدیل می کند؟        

1) سلولز

2) گلیکوژن

3) نشاسته

4) کربوهیدرات

14) آنزیم سلولاز بر روی کدام ماده مؤثر است؟    

1) پروتئین

2) سلولز

3) گلوکز

4) نشاسته

15) کدام ماده , سبب خرد شدن ذرات ریز چربی و کمک به هضم آن ها می شود؟         

1) آمیلاز بزاق

2) بی کربنات سدیم

3) هیدروکلریک اسید

4) مایع صفرا

16) کدام ماده پس از جذب در روده ی باریک به کبد نمی رود ؟   

1) آمینو اسیدها

2) قند معمولی

3) املاح معدنی

4) چربی

17) کدام یک از مواد زیر به مراحل مختلف گوارش نیاز ندارد؟      

1) ویتامین ها

2) چربی ها

3) پروتئین ها

4) کربوهیدات ها

18) ترتیب قرار گرفتن قسمت های مختلف دندان از سطح به درون کدام مورد است ؟   

1) تاج , مینا , عاج

2)عاج  , مینا , مغز

3) مینا , تاج , عاج

4) مینا , عاج , مغز

19) کدام مورد از ویژگی های آنزیم است؟

1) رنگ ماده را تغییر می دهد.

2) بر ماده ی معینی تاثیردارد

3) در آخر کار شکل آن عوض می شود.

4) سرعت واکنش را کاهش می دهد.

20) کدام مورد از خواص آنزیم های گوارشی نیست ؟      

1) اختصاصی بودن

2) تغییر بر روی سرعت واکنش

3) داشتن ساختمان لیپیدی

4) بعد از فعالیت بدون تغییر بودن

02-a02-m

خرید PDF این نمونه سوال

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید