خرید PDF این نمونه سوال

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

کاربر گرامی :

در این برگه با نمونه سوال علوم هشتم فصل 13 آشنا می شوید.

انجمن سعی کرده است پس از گردآوری درسنامه علوم هشتم فصل 13: هوازدگی ، شما را با نمونه سوال این فصل آشنا کرده تا به نقاط ضعف و قوت خود آشنا شوید.

لازم است ابتدا درسنامه علوم هشتم فصل 13 را خوب و به دقت مطالعه کرده سپس به نمونه سوال پاسخ دهید.

پاسخ های خود را با پاسخنامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 13 مقایسه کنید.

به تحلیل آزمون خود توجه بیش تری داشته باشید و به آن عمل کنید.

نمونه سوال علوم هشتم فصل 13 هوازدگی

نمونه سوال علوم هشتم فصل 13

* جملات زیر را با کلمات مناسب، کامل کنید.

1- رسوباتی که به وسیله یخچال ها حمل می شوند،  معمولا ……………می باشند.

2- تبدیل شدن سنگ های رسوبی، آذرین و دگرگونی، طی فرایندهایی به یکدیگر را  ……………………. می نامند.

3- به جابه جاشدن کند مواد در دامنه های کم شیب به علت کشش زمین، ……………. می گویند.

4- جدا شدن ذرات خاک از بستر خود و انتقال آن ها به مکانی دیگر ، ………………. نامیده می شود.

5- هر چه مسافت حمل و نقل ذرات خاک بیشتر باشد، ذرات …………………….می شوند.

6- مهم ترین عامل هوازدگی فیزیکی در مناطق بیابانی، تغییرات …………………………….. است.

نمونه سوال علوم هشتم فصل 13

* گزینه درست را انتخاب کنید.

1- کدام یک از عوامل زیر،  باعث هوازدگی شیمیایی در سنگ ها می شود؟

1) تغییر دما

2) برداشته شدن فشار از لایه ها

3) اکسیژن

4) رشد بلور کانی ثانویه

2- کدام یک از گزینه های زیر، هوازدگی فیزیکی نیست؟

1) شکستن سنگ ها

2) خردشدن گرانیت و تبدیل آن به ماسه

3) تبدیل گرانیت به رس

4) سوراخ شدن سنگها توسط جانداران حفار

3 -کدام کانی یا سنگ سریع تر با  اکسیژن هوا ترکیب می شوند؟

1) کربن دار

2) آهن دار

3) سیلیکاتی

4) آهکی

4- کدام یک از گزینه های زیر هوازدگی شیمیایی نیست؟

1) تبدیل شدن فلدسپات ها به رس

2) اکسید شدن سنگ های آهن دار

3) انحلال سنگ آهک در باران اسیدی

4) حل شدن سنگ های نمک در آب

5- درکدام یک از مناطق آب و هوایی ، سرعت ترکیب کانی ها با اکسیژن را افزایش می دهد؟

1) گرم و خشک

2)  سرد وکوهستانی

3) بیابانی

4) گرم و مرطوب

6- رسوباتی که توسط رودخانه به دریا حمل می شوند، برچه اساسی ته نشین می شوند؟

1) سختی

2) جنس

3) اندازه

4) نوع کانی

7- مجموعه تغییراتی که طی آن انواع سنگ ها به یکدیگر تبدیل می شوند، …………….. نام دارد.

1) فرسایش

2) چرخه سنگ

3) هوازدگی

4) دگرگونی

8- با مشاهده رسوبات زاویه دار می توان گفت این رسوبات توسط کدام عامل حمل شده اند؟

1)یخچال

2) رودخانه

3) باد

4) آب های زیر زمینی

9- در کدام یک از مناطق زیرفرسایش خاک شدیدتر است؟

1) زمین پرشیب در مناطق گرم و خشک

2) زمین پرشیب در مناطق پرباران

3) زمین مسطح در مناطق گرم و خشک

4) زمین هموار در مناطق جنگلی

10- نتیجه تاثیر عوامل فرسایشی مختلف بر سطح زمین کدام است؟

1) مسطح شدن

2) برآمده شدن

3) پست و بلند شدن

4) فرو رفتن

11- خاک رس از هوازدگی شیمیایی کدام سنگ ایجاد می شود ؟ 

1) گرانیت

2) ماسه سنگ

3) مرمر

4) آهک

12- آهن به طور خالص در طبیعت یافت نمی شود و همیشه به صورت آهن اکسید است؛ ولی سنگ های آسمانی که به زمین برخورد کرده اند، دارای آهن خالص اند زیرا ……….. نبوده است.           

1) اکسیژن

2) حرارت

3) تغییرات دما

4) هوازدگی فیریکی

13- رسوباتی که یخچال ها حمل می کنند، معمولاً …………هستند.   

1) زاویه دار

2) گرد و کوچک

3) خرد و قطعات کوچک

4) قطعات برزگ

14) درکدام استان ……… با هوازدگی شیمیایی خاک بیشتری تشکیل می شود ؟      

1) گیلان

2)کرمان

3)قم

4) تهران

15- آب باران با انحلال سنگ های آهکی غار ها را به وجودمی آورد.

این عمل،………….محسوب می شود.   

1) نوعی هوازدگی شیمیایی

2) نوعی هوازدگی فیزیکی

3) انحلال فیزیکی

4) تغییر فیزیکی

16- اگر دراثر فرسایش سنگ های بالایی، فشار از روی لایه های زیرین برداشته شود، سنگ های زیرین به دلیل انبساط ………..می گردند.           

1) ورقه ورقه

2) سبب تغییر شیمیایی

3) به خاک تبدیل

4) بدون تغییر

17- کدام یک از عوامل زیر در طبیعت وجود دارند که باعث خرد شدن سنگ ها به قطعات کوچک تر می شوند به طوری که ترکیب شیمیایی آنها تغییر نمی کند؟     

1) نور خورشید

2) اسید ها

3) انجماد

4) گاز کربن دی اکسید

18- کدام مورد سبب هوازدگی شیمیایی در سنگ می شود؟

1) انجماد آب در شکاف سنگ ها

2) رشد بلور کانی های ثانویه

3) ترکیب کانی ها با آب

4) انقباض و انبساط سنگ ها بر اثر تغییر دما

19- کدام یک گیاخاک بیشتری دارد؟

1) افق A

2) سنگ بستر

3) افق B

4) افق C

20- آب با همراه داشتن کدام گاز خاصیت اسیدی پیدا می کند؟

1) اکسیژن

2) کربن دی اکسید

3) نیتروژن

4)هیدروژن

نمونه سوال علوم هشتم فصل 13

خرید PDF این نمونه سوال

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید