خرید PDF پاسخنامه این فصل

۱,۳۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخ نامه فعالیت های فصل 2 علوم هفتم : اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

در این برگه به پاسخ فعالیت های فصل 2 علوم هفتم می پردازیم.

قبل از بررسی پاسخ ها ، لازم است قبلا با محتوای آموزشی فصل از  طریق درسنامه فصل دوم آشنایی داشته باشید.

در این فصل اهمیت اندازه گیری در زندگی و علوم مورد بحث قرار می گیرد سپس به آموزش اندازه گیری، اهمیت یکاها (واحدها) ، جرم و وزن ، طول و حجم ، زمان و چگالی) و دقت در اندازه گیری پرداخته می شود.

در این فصل با کاربرد ابزارهای اندازه گیری جرم و وزن ، طول و حجم و زمان و دقت آنها آشنا می شوند.

مرور فصل : پاسخ نامه فعالیت های فصل 2 علوم هفتم

مرور فصل 7 علوم هفتم

فعالیت صفحه 7 پاسخ نامه فعالیت های فصل 2 علوم هفتم

فعالیت صفحه 7 پاسخ نامه فعالیت های فصل 2 علوم هفتمدر مواردی که جرم یک جسم کم باشد ، معمولاً از یکای گرم برای بیان جرم آن استفاده می کنند؛ مثلاً برای جرم مداد ، گل زعفران و … می توان از یکای گرم استفاده کرد.

در مواردی که جرم جسم بزرگ تر باشد، از یکای کیلوگرم استفاده می شود. در موارد باز هم بزرگ تر، می توان از یکای تُن و … استفاده کرد.

فعالیت صفحه 8

فعالیت

فعالیت صفحه 8 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 2 

فعالیت صفحه 8 پاسخ نامه فعالیت های فصل 2 علوم هفتم

طول مداد از مرتبهٔ چند یا چندین سانتی متر است و بهتر است برای بیان آن از یکای سانتی متر استفاده کنیم.

قطر نوک مدادهای اتود معمولاً از مرتبهٔ  0/1 میلی متر تا 1 میلی متر است؛ بنابراین بهتر است برای بیان قطر آن از یکای میلی متر استفاده شود.

طول حیاط خانه از مرتبهٔ متر است و طول جاده ها از مرتبهٔ کیلومتر است.

فعالیت صفحه 9