خرید PDF پاسخنامه این فصل

۱,۲۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم نهم

در این برگه به پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم نهم می پردازیم.

قبل از بررسی پاسخ ها، لازم است قبلا با محتوای آموزشی فصل از طریق درسنامه فصل هشتم آشنایی داشته باشید.

ابتدا با نگاهی گذرا به اهداف فصل هشتم می پردازیم سپس فعالیت های فصل را پاسخ می دهیم.

کاربر با تعریف فشار و تمایز آن با نیرو آشنا می شود.

با مثال ها و تجربه های ساده ای، خواهد دید که اگر نیرو ثابت بماند و سطحی که نیرو به آن وارد می شود تغییر کند، فشار نیز تغییر می کند.

در ادامه با فشار در مایع ها و عوامل مؤثر در آن آشنا می شود.

همچنین با اصل پاسکال و کاربردهای آن در زندگی روزمره و صنعت و فناوری آشنا می شود.

در پایان، فشار در گازها را به کمک تجربه های ساده و جذاب فرا می گیرد.

مرور فصل در یک نگاه

مرور فصل 8 در یک نگاه

خود را بیازمایید صفحه 84 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 84 پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم نهم

پاسخ

فکر کنید صفحه 84 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم نهم

فکر کنید صفحه 84 پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم نهم

پاسخ

فعالیت صفحه 84 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم نهم

فعالیت صفحه 84 پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم نهم

آزمایش کنید صفحه 85-86 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم نهم

پاسخ قسمت 3 : با توجه به شکلی که رسم کرده ایم میزان فشار مایع مطابق شکل به ارتفاع ستون مایع بستگی دارد.

هرچه ارتفاع بیشتر باشد آب با فشار بیش تری خارج می شود.

پاسخ قسمت 4 : مطابق شکل  پیش بینی درست بود.

پاسخ قسمت 6 : با توجه به تصویری که رسم شده در قسمت ششم متوجه شدیم که دو بطری متفاوت است. اما ارتفاع ستون آب در هر دو یکسان است و فشار آب خروجی هم یکسان است.

پس نتیجه می گیریم فشار آب در مایعات فقط به ستون مایه یا ارتفاع بستگی دارد و به شکل ظرف بستگی ندارد.

فکر کنید صفحۀ 86 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم نهم

فکر کنید صفحۀ 86 پاسخ نامه فعالیت های فصل 8 علوم نهم

از آنجا که ارتفاع تعدادی از طبقات ساختمان، از سطح آزاد آب دریاچه بالاتر است، لازم است توسط پمپ (تلمبه) ، آب را به طبقات بالاتر فرستاد.

فکر کنید صفحه 87

<