نمونه سوال ریاضی نهم فصل 7 با پاسخ تشریحی

توضیحات

نمونه سوال ریاضی نهم فصل 7 با پاسخ تشریحی

عبارت های گویا

کاربران گرامی قبل از بررسی  نمونه سوال ریاضی نهم فصل 7 با پاسخ تشریحی ،لازم است، اطلاعاتی در مورد این فصل داشته باشند.

نمونه سوال ریاضی نهم فصل 7 با پاسخ تشریحی

این فصل شامل 3 درس است.

انتظار می رود کاربران گرامی در این درس به اهداف زیر برسند.

  1. شناسایی عبارت های گویا و تشخیص آنها از عبارت های غیر گویا
  2. محاسبه عددی عبارت های گویا به ازای مقادیر مختلف متغیر آن
  3. به دست آوردن مقدارهایی از متغیر که به ازای آنها، مقدار عددی عبارت گویا تعیین نمی شود.
  4. توانایی ساده کردن عبارت های گویا

درس دوم به اعمال جبری روی عبارت های گویا یعنی جمع، تفریق و ضرب و تقسیم می پردازد

اهداف درس سوم:

  1. آشنایی با تقسیم چند جمله ای ها بر هم
  2. آشنایی با مفاهیم مقسوم، مقسوم علیه، خارج قسمت و باقیمانده در تقسیم بین چند جمله ای و رابطه آنها