09121510167|info@ngo82.ir

پاورپوینت فصل 11 علوم هفتم

خانه/مطالب پایه هفتم/پاورپوینت علوم هفتم/پاورپوینت فصل 11 علوم هفتم

توضیحات

پاورپوینت فصل 11 علوم هفتم یاخته و سازمان بندی آن

در این محصول(پاورپوینت فصل 11 علوم هفتم)  با ساختار سلول ، و عمل آن آشنا می شویم . بخش های مهم سلول بررسی می شوند و خصوصیات آن ها بیان خواهند شد.

آشنایی با شباهت موجودات زنده مختلف، از نظر ساختار سلولی و عملکرد.

بخش هایی که در سلول های مختلف دیده می شوند، عبارت اند از:
1 غشای پلاسمایی: کنترل ورود و خروج، حفاظت از سلول
2 میتوکندری: با انجام تنفس سلولی از مواد غذایی انرژی تولید می کند.
3 ریبوزوم: ساختن پروتئین که خود وظایف مختلفی را در سلول انجام می دهد.
4 دستگاه گلژی: بسته بندی، نشانه گذاری و پخش پروتئین ها در سلول
5 واکوئل: کیسه های پر از آب و مواد مختلف غذایی یا دفعی است که در تنظیم میزان آب و مواد موجود در سلول دخالت دارد. این اندامک ها درسلول های گیاهی خیلی بزرگ و به آن واکوئل مرکزی می گویند.
6 هسته: با داشتن مواد وراثتی و ساخت ملکول هایی، تمام فعالیت های سلول را کنترل و مدیریت می کند.

اندامک های یاخته ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت و همچنین انواع یاخته ها تک یاخته، (باکتری ها، گیاهان و جانوران ) با هم مقایسه خواهند شد.