PDF درسنامه علوم هفتم فصل 11 : یاخته و سازمان بندی آن

///PDF درسنامه علوم هفتم فصل 11 : یاخته و سازمان بندی آن

PDF درسنامه علوم هفتم فصل 11 : یاخته و سازمان بندی آن

۱,۰۰۰ تومان

 

نام محصول حجم تعداد صفحه
PDF درسنامه علوم هفتم فصل 11 : یاخته و سازمان بندی آن  1  مگابایت 8

PDF درسنامه علوم هفتم فصل 11 : یاخته و سازمان بندی آن

 

توضیحات

PDF درسنامه علوم هفتم فصل 11 : یاخته و سازمان بندی آن

آشنایی با شباهت موجودات زنده مختلف، از نظر ساختار سلولی و عملکرد.

این شباهت حاکی از وجود نظم و یکپارچگی در طبیعت و شاهدی برای حاکمیت تدبیر الهی است.

در این محصول کاربران با مطالعات خود ضمن آشنایی بیشتر با انواع سلول ها، به شباهت و تفاوت های بین سلول های پروکاریوت پی می برند.

PDF درسنامه علوم هفتم فصل 11 : یاخته و سازمان بندی آن

با مقایسه یک سلول با یک کارخانه، اجزای سلول را بهتر می شناسند و با نقش آنها آشنا می شوند و سلول های گیاهی و جانوری را نیز از نظر نوع اندامک ها با هم مقایسه می کنند.

با تشکیل بافت اندام و دستگاه های مختلف نیز در قسمت سازمان بندی سلول ها آشنا می شوند.