PDF درسنامه علوم هفتم فصل 15 : تبادل با محیط

///PDF درسنامه علوم هفتم فصل 15 : تبادل با محیط

توضیحات

PDF درسنامه علوم هفتم فصل 15 : تبادل با محیط

در این محصول فراگیران ابتدا با دستگاه تنفس و اجزای آن آشنا می شوند و با انجام فعالیت هایی همچون شبیه سازی حرکات تنفسی و تشریح شش با چگونگی انجام دم و بازدم و مسیر عبور هوا در دستگاه تنفس بیشتر آشنا می شوند.

سپس دربارهٔ مسیرهای انتقال انواع گازهای تنفسی درخون مطالبی ارائه می شودشده است.

PDF درسنامه علوم هفتم فصل 15 : تبادل با محیط

در ادامهٔ این فصل دربارهٔ دستگاه دفع ادرار، اجزا و چگونگی عمل آنها توضیحاتی داده شده است  که با انجام فعالیت هایی همچون تشریح کلیه، (در بخش پاسخ به فعالیت ها) یادگیری مبحث تکمیل تر می شود.