PDF درسنامه علوم هفتم فصل 5 : از معدن تا خانه

///PDF درسنامه علوم هفتم فصل 5 : از معدن تا خانه

PDF درسنامه علوم هفتم فصل 5 : از معدن تا خانه

۱,۲۰۰ تومان

 

نام محصول حجم تعداد صفحه
PDF درسنامه علوم هفتم فصل 5 : از معدن تا خانه  1  مگابایت 5

PDF درسنامه علوم هفتم فصل 5 : از معدن تا خانه

توضیحات

PDF درسنامه علوم هفتم فصل 5 : از معدن تا خانه

توجه به منابع خدادادی، قدردانی از نعمت های خداوند و حفظ آنها برای نسل های آینده
یکی دیگر از مهم ترین هدف های این فصل است.

بر همین اساس بخشی از محتوا به مسئلهٔ بازیافت و روش های حفظ منابع می پردازد.

در این بخش ایجاد نگرش مثبت در کاربران در خصوصکاهش مصرف، مصرف دوباره و بازیافت از اهمیت بالایی برخوردار است.

فرایند کلی تولید مواد مصنوعی از مواد طبیعی (مانند آهن، شیشه و سیمان) از مفاهیم مهمی است که در این درس به آن پرداخته شده است.

جزئیات فرایندها جزء هدف های کتاب نیست؛ بلکه هدف اصلی، ایجاد یک نگاه کلی برای چگونگی ساختن مواد از منابع طبیعی است.

PDF درسنامه علوم هفتم فصل 5 : از معدن تا خانه

 بررسی ویژگی کلی مواد در هر مرحله، آثار زیست محیطی هریک از فرایندها، ایجاد نگرش دربارهٔ اهمیت علوم تجربی در زندگی، ارتباط فرصت های شغلی با گسترش علوم تجربی، تغییر نوع زندگی، سطحبهداشت عمومی، رفاه همگانی و ارتباط آن با توسعهٔ علوم مختلف از هدف های مهم و پنهان درساست.