این محصول 5 صفحه و شامل 6 سوال کامل کردنی و 26 تست چهار گزینه ای با پاسخ است.