توضیحات

pdf پاسخ فعالیت های فصل 1 علوم نهم

کاربر گرامی : در این محصول شما ابتدا با اهداف و خلاصه فصل در یک نگاه آشنا می شوید. سپس به پاسخ فعالیت های کتاب درسی می پردازیم.

pdf پاسخ فعالیت های فصل 1 علوم نهم

ابتدا با فلز مس و برخی کاربردهای آن آشنا می شوید؛ سپس، واکنش پذیری فلزها را از طریق آزمایش تجربه خواهید کرد. با برخی نافلزها و مواد ساخته شده از آنها به ویژه برای دو عنصر اکسیژن و نیتروژن آشنا می شوید براساس مدل اتمی بور، عنصرها را طبقه بندی خواهید کرد. ویژگی های جدول طبقه بندی را مورد بررسی قرار می دهید در پایان با بررسی الیاف طبیعی و مصنوعی با پلیمرهای طبیعی و مصنوعی و کاربرد آنها در زندگی روزمره، آشنا می شوید.