توضیحات

pdf پاسخ فعالیت های فصل ۱۰ علوم نهم

کاربر گرامی: در این فصل شما  ابتدا با اهداف و خلاصه فصل در یک نگاه آشنا می شوید. سپس به پاسخ فعالیت های کتاب درسی می پردازیم.

pdf پاسخ فعالیت های فصل 10 علوم نهم

اهداف فصل:

۱ ـ با ساخت ابزار نجومی ساده مانند اسطرلاب، آشنایی عملی پیدا  کنند.

۲ ـ کهکشان را تعریف کنند و علت ایجاد آن را توضیح دهند.

۳ ـ چگونگی ایجاد نور ستارگان را شرح دهند و ترکیب و علت نورافشانی خورشید را توضیح دهند.

۴ ـ صورت های فلکی را توضیح دهند و چند صورت فلکی را نام ببرند.

۵ ـ با کمک صورت های فلکی در شب و جهت سایه اجسام در روز، جهت یابی کنند.  انحراف قبله، تعیین کنند.

۶ ـ قبله را به کمک جنوب جغرافیایی و زاویه ۶ شمسی را تعریف کنند و اجزای آن را بشناسند.

۷ ـ منظومه شمسی مانند سیارات، قمرها، سیارک ها و شهاب  سنگ ها را بشناسند.

۸ ـ ویژگی های اجزای منظومه را توضیح دهند.

۹ ـ سازه های بشری مانند ماهواره ها را معرفی کنند و کاربردهای آن را نام ببرند.