توضیحات

pdf پاسخ فعالیت های فصل 10 علوم نهم

کاربر گرامی: در این فصل شما  ابتدا با اهداف و خلاصه فصل در یک نگاه آشنا می شوید. سپس به پاسخ فعالیت های کتاب درسی می پردازیم.

pdf پاسخ فعالیت های فصل 10 علوم نهم

اهداف فصل:

1 ـ با ساخت ابزار نجومی ساده مانند اسطرلاب، آشنایی عملی پیدا  کنند.

2 ـ کهکشان را تعریف کنند و علت ایجاد آن را توضیح دهند.

3 ـ چگونگی ایجاد نور ستارگان را شرح دهند و ترکیب و علت نورافشانی خورشید را توضیح دهند.

4 ـ صورت های فلکی را توضیح دهند و چند صورت فلکی را نام ببرند.

5 ـ با کمک صورت های فلکی در شب و جهت سایه اجسام در روز، جهت یابی کنند.  انحراف قبله، تعیین کنند.

6 ـ قبله را به کمک جنوب جغرافیایی و زاویه 6 شمسی را تعریف کنند و اجزای آن را بشناسند.

7 ـ منظومه شمسی مانند سیارات، قمرها، سیارک ها و شهاب  سنگ ها را بشناسند.

8 ـ ویژگی های اجزای منظومه را توضیح دهند.

9 ـ سازه های بشری مانند ماهواره ها را معرفی کنند و کاربردهای آن را نام ببرند.