09121510167|info@ngo82.ir

PDF پاسخ فعالیت های فصل 10 علوم هفتم

خانه/مطالب پایه هفتم/PDF پاسخ فعالیت های علوم هفتم/PDF پاسخ فعالیت های فصل 10 علوم هفتم

PDF پاسخ فعالیت های فصل 10 علوم هفتم

۱,۳۰۰ تومان

در این محصول پاسخ فعالیت های فصل 10 کتاب گرما و بهینه سازی آورده شده است.

توضیحات

PDF پاسخ فعالیت های فصل 10 علوم هفتم

اهمیت دما در حیات جانداران بر کسی پوشیده نیست، آموزش مفهوم دماسنج و مدرج کردن دماسنج و آموزش مفاهیم گرما، دمای تعادل و انتقال انرژی از جسم گرم به سرد از جمله مفاهیمی هستند که در پاسخ به فعالیت های فصل 10 پاسخ داده شده اند.

PDF پاسخ فعالیت های فصل 10 علوم هفتم