توضیحات

pdf پاسخ فعالیت های فصل ۱۱ علوم نهم

کاربر گرامی : در این فصل شما  ابتدا با اهداف و خلاصه فصل در یک نگاه آشنا می شوید. سپس به پاسخ فعالیت های کتاب درسی می پردازیم.

pdf پاسخ فعالیت های فصل 11 علوم نهم

اهداف فصل:

۱ ـ جانداران اطراف خود را با توجه به ویژگی های ظاهری آنها گروه بندی کنند.

۲ ـ کلیدهای دوراهی برای شناسایی بعضی از جانداران اطراف خود را طراحی کنند.

۳ ـ سلسله مراتب گروه بندی جانداران را گزارش کنند.

۴ ـ اهمیت هایی از انواع جانداران را گزارش کنند.

۵ ـ با به کارگیری رفتارهای سالم نسبت به حفظ گوناگونی جانداران و سلامت خود اقدام کنند.