توضیحات

pdf پاسخ فعالیت های فصل 11 علوم نهم

کاربر گرامی : در این فصل شما  ابتدا با اهداف و خلاصه فصل در یک نگاه آشنا می شوید. سپس به پاسخ فعالیت های کتاب درسی می پردازیم.

pdf پاسخ فعالیت های فصل 11 علوم نهم

اهداف فصل:

1 ـ جانداران اطراف خود را با توجه به ویژگی های ظاهری آنها گروه بندی کنند.

2 ـ کلیدهای دوراهی برای شناسایی بعضی از جانداران اطراف خود را طراحی کنند.

3 ـ سلسله مراتب گروه بندی جانداران را گزارش کنند.

4 ـ اهمیت هایی از انواع جانداران را گزارش کنند.

5 ـ با به کارگیری رفتارهای سالم نسبت به حفظ گوناگونی جانداران و سلامت خود اقدام کنند.