توضیحات

pdf پاسخ فعالیت های فصل ۱۲ علوم نهم

کاربر گرامی : در این فصل شما  ابتدا با اهداف و خلاصه فصل در یک نگاه آشنا می شوید. سپس به پاسخ فعالیت های کتاب درسی می پردازیم.

pdf پاسخ فعالیت های فصل 12 علوم نهم

اهداف فصل :

۱ ـ مشاهده های نظام یافته ای در ارتباط با شناخت گیاهان انجام دهند.

۲ ـ بعضی تغییرات در اندام های رویشی گیاهان و اهمیت آنها را گزارش کنند.

۳ ـ کلید دو راهی را در شناسایی گیاهان به کار گیرند.

۴ ـ جدول مقایسه ای برای انواع گیاهان رسم کنند.

۵ ـ نقش هایی از گیاهان را در زندگی انسان گزارش کنند.

۶ ـ نسبت به حفظ گیاهان و گسترش فضای سبز علاقه مند شوند.