توضیحات

pdf پاسخ فعالیت های فصل 12 علوم نهم

کاربر گرامی : در این فصل شما  ابتدا با اهداف و خلاصه فصل در یک نگاه آشنا می شوید. سپس به پاسخ فعالیت های کتاب درسی می پردازیم.

pdf پاسخ فعالیت های فصل 12 علوم نهم

اهداف فصل :

1 ـ مشاهده های نظام یافته ای در ارتباط با شناخت گیاهان انجام دهند.

2 ـ بعضی تغییرات در اندام های رویشی گیاهان و اهمیت آنها را گزارش کنند.

3 ـ کلید دو راهی را در شناسایی گیاهان به کار گیرند.

4 ـ جدول مقایسه ای برای انواع گیاهان رسم کنند.

5 ـ نقش هایی از گیاهان را در زندگی انسان گزارش کنند.

6 ـ نسبت به حفظ گیاهان و گسترش فضای سبز علاقه مند شوند.