09121510167|info@ngo82.ir

PDF پاسخ فعالیت های فصل 13 علوم هفتم

خانه/مطالب پایه هفتم/PDF پاسخ فعالیت های علوم هفتم/PDF پاسخ فعالیت های فصل 13 علوم هفتم

PDF پاسخ فعالیت های فصل 13 علوم هفتم

۱,۳۰۰ تومان

در این محصول دانش آموزان با مفهوم گوارش و ضرورت وجود آن در بدن جانوران پیچیده تر، آشنا می شوند. همچنین آنها با بخش های متفاوت دستگاه گوارش انسان و کار هر بخش آشنا و نسبت به حفظ سلامت آن حساس می شوند. فعالیت ها، گفت و گو کنید و کادرهای این درس به منظور تعمیق آموخته های قبلی و جدید و همچنین گسترش این آموخته ها و کاربرد آنها در زندگی روزمره، تدوین شده اند.

توضیحات

PDF پاسخ فعالیت های فصل 13 علوم هفتم

این محصول شامل فعالیت ها، گفت و گو کنید با کادرهای مختلف است. این محصول به منظور تعمیق آموخته های قبلی و جدید و همچنین گسترش این آموخته ها و کاربرد آنها در زندگی روزمره، تدوین شده اند.

PDF پاسخ فعالیت های فصل 13 علوم هفتم